Umrežena kontrola pristupa GEMOS­ access

Sistem kontrole pristupa GEMOS­ access vam nudi mogućnost međus­obnog umrežavanja svih elek­tronskih kompo­nenti na vratima. Umrežavanjem je moguće inte­ligentno ocijeniti sva stanja vrata, a kompo­nentama vrata odgova­rajuće upra­vljati međus­obno usklađeno.

Šta je GEMOS­ access?

Sa GEMOS­ accessom ćete dobiti sistem kontrole pristupa sa međus­obno usklađenim kompo­nentama počevši od vrata sa čitačem kartica, kompo­nentama vrata i modulima vrata, pa sve do upra­vljačkog sklopa i servera.

Hardverske kompo­nente

Hardver sis­tema GEMOS­ access se sastoji od više kompo­nenti koje možete sas­tavljati i modularno dograđivati u skladu sa svojim pot­rebama.

Povezivanje

Nećete pro­naći brojnije mogućnosti povezivanja nego kod sis­tema kontrole pristupa GEMOS­ access. Osnova soft­vera je iden­tična sis­temu za upra­vljanje objektima GEMOS­, koji je vodeći na tržištu.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019