Hardverske kompo­nente

Hardver sis­tema GEMOS­ access se sastoji od više kompo­nenti koje možete modularno dograđivati zavisno od pot­reba.

GEMOS­ access controller (GAC)

Djelotvoran GEMOS­ access controller (GAC) pred­s­tavlja cen­tralnu inte­ligenciju za prik­ljučena vrata i njihove module.

GEMOS­ access module (GAM)

Pomoću GEMOS­ access modula (GAM) uspo­s­tavljate vezu za sve zamis­live ugradnje na vratima, nezavisno od pro­izvođača i tipa.

Univer­zalno kućište GEMOS­

U univer­zalnom kućištu GEMOS­ sa jednom jedinicom visine za ugradnju u razvodni ormarić možete smjes­titi do tri modula GEMOS­.

GEMOS­ access service tool (GAST)

GEMOS­ access service tool (GAST) je servisni uređaj pomoću kojeg je moguće kontroli­sati, odnosno mje­riti sve kompo­nente vrata prik­ljučene na GEMOS­ access module (GAM) i njihov besprije­koran rad.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019