GEMOS­ access controller (GAC)

Cen­tralna inte­ligencija u kućištu od 19''

U GEMOS­ access control­leru (GAC) memo­rišete sva prava, podatke o pro­tokolima i kon­figu­racijama prik­ljučenih vrata i upra­vljajte sab­ir­ni­cama. GAC vam osigu­rava visok nivo ras­po­loživosti i per­formansi zahvaljujući naj­moder­nijoj tehno­logiji pro­cesora, naponskim ula­zima, pogonskom sis­temu u realnom vre­menu Linux i nepo­s­tojanju pokretnih dijelova poput ven­ti­la­tora ili tvrdih diskova. Velika flash memo­rija omogućuje dugo­trajan rad bez gubitka podataka iz pro­tokola u slučaju ispada mreže ili offline rada. Zahvaljujući kom­paktnom formatu 19"/1 jedinice visine svaki GAC možete decen­tralno ugra­diti u IT etažne razdjelne pros­to­rije.

Prikazi i prik­ljučci:

   

 • Prikazi za kom­u­nika­ciju sab­ir­nica, Ethernet i napone
 • Prik­ljučak za tas­taturu i miša u svrhu servisi­ranja
 • Dva USB-ulaza
 • Dva redun­dantna prik­ljučka za Ethernet
 • Servisni ulaz za Ethernet
 • Po četiri digi­talna ulaza/izlaza
 • Dva serijska sučelja
 • Osam sab­ir­nica RS-485 odvojenih potencijala
 • Tri ulaza za naponsko napajanje
 •  

Tehnički podaci

GEMOS­ access controller (GAC)

Naponsko napajanje

9 ~ 36 V DC

Snaga

30 W

Radna tempe­ratura

0 ~ 60 °C

Dimen­zije (Š x V x D)

480 x 42 x 198,12 mm

Kućište

Čelično kućište sa alumi­nijumskim frontom

Oblik ugradnje

19"

Veličina ugradnje

1 jedinica visine

Težina

2,8 kg


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019