Povezivanje

Nijedan vam sistem ne nudi veću raznolikost povezivanja od sis­tema kontrole pristupa GEMOS­ access. To omogućuje softver koji se zasniva na sis­temu za upra­vljanje objektima GEMOS­, koji je vodeći na tržištu.

Cil­indar sa dvo­strukom kug­la­stom ručkom SE

Inter­netsku varijantu meha­tro­ničkog sis­tema zak­ljučavanja SE ćete preko čvo­r­išta radio veze preko Ether­neta ili sab­ir­nice sis­tema povezati sa GEMOS­ accessom.

BKS-ova bate­rijska brava sa radio vezom

BKS-ovu bate­rijsku bravu sa radio vezom 2170 / 2171 možete jedno­s­tavno i brzo preko GEMOS­ access modula (GAM) povezati na GEMOS­ access.

Upra­vljanje vratima za eva­ku­aciju FTNT

Pomoću GEMOS­ access modula (GAM), upra­vljanja vratima za eva­ku­aciju FTNT i paten­ti­rane sab­ir­nice BKS-NET regulišete čak i složene funkcije vrata.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019