Kontrola pristupa GEMOS­ access

Umrežena kontrola pristupa za objekte svih veličina

Zahvaljujući otvor­enom skali­ranju GEMOS­ accessa sistem možete pos­taviti u objekte svih veličina: od malih obje­kata sa jednom tačkom pristupa i krugom do 100 ovlaš­tenih osoba, pa do velikih obje­kata sa 10.000 tačaka pristupa i krugom do 1.000.000 ovlaš­tenih osoba. Zahvaljujući svom visokom stepenu ras­po­loživosti i inte­gralnoj djelotvor­nosti GEMOS­ access se pozicio­nira u području najsofistici­ra­nijih sis­tema kontrole pristupa.

Sis­temi kontrole pristupa GEMOS­ access vam nude sljedeće:

 • Kombi­novani pogon sa raznim vrstama iden­ti­fika­cije i tipovima čitača u jednom sis­temu
 • Inter­netska korisnička površina    
 • Visoka ras­po­loživost zahvaljujući redun­dantnoj strukturi sab­ir­nice  
 • Kriptografski šif­rovana sigur­nosna sab­ir­nica
 • Povezivanje inte­ligentnih termi­nala vrata za eva­ku­aciju
 • Inte­gracija u pos­tojeće - također i hete­rogene - mreže
 • Inte­gracija u sis­teme za upra­vljanje zgradama zahvaljujući otvorenim sučeljima

Pre­gled sis­tema:

 • Rukovanje preko pre­g­led­nika, kao što su Internet Explorer ili Mozilla Firefox pomoću inter­netske strukture klijent/server
 • Mogućnost jedno­s­tavne ili redun­dantne (Hot Standby) strukture servera
 • Povezivanje dodatne decen­tralne inte­ligencije na GEMOS­ access controller (GAC) preko mreže TCP/IP
 • Mogućnost redun­dantnog povezivanja modula vrata GEMOS­ access (GAM) preko kriptografski šif­rovanih sab­ir­nica sa kriptopro­cesorom RS485
 • Jedno­s­tavna, struktu­risana i sigurna struktura

Karak­te­ris­tike i gra­nične vrijednosti sis­tema

GEMOS­ access
Maks. broj GAC2.000
Maks. broj GAM10.000
Maks. broj GAM/sab­ir­nica

4 u slučaju čitača sab­ir­nice

8 u slučaju čitača clock data

Maks. broj istovre­menih korisnika
(preko LAN-a)

2 maks. do 100

Maks. broj kartica

200 najviše do 1.000.000

Maks. broj kartica/osoba

10

Maks. broj PIN-ova/osoba

4

Maks. broj grupa osoba

10.000

Maks. broj vrata

32 maks. do 10.000

Maks. broj grupa čitača

10.000

Maks. broj vre­menskih zona

1.000 (maks. 4 vre­menska intervala po danu i vre­menskoj zoni)

Maks. broj kalendara

50

Rezervacija funkcija

Da (maks. 16 una­prijed defi­ni­sanih funkcija)

Prava zavisna od sce­na­rija (nivo pristupa)

Da (maks. 16 sce­na­rija/čitač)

Dvo­struka blokada pristupa
(vre­menski ogra­ničeno)

Da

Din­amička prava

Da (funkcio­nal­nost i licence u skladu sa opisom)

EMA oštro/tupo uključivanje

Da

Upra­vljanje liftom

Da (dodijeljena jedna licenca za vrata/lift i etažu)

Vizualiza­cija/prikaz plana položaja

Da (u kombi­n­aciji sa GEMOS­ Light)


X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019