Kontrola pristupa GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Za pojedi­načna vrata

GU-BKS Access pregled sistema
 
 

Upra­vljanje, čitač kartica RFID, tas­tatura za PIN kod: sve što vam je pot­rebno za kontrolu pristupa na jednim vratima je ujedinjeno u jedan uređaj GU-BKS Access CSP100 / CSA100. Dodatno je pot­reban samo jedan mrežni ele­ment. U slučaju većih zahtjeva po pitanju sigur­nosti upra­vljanje se mon­tira u zaštićeno unut­rašnje područje i povezuje sa čitačem u vanjskom području. Ovlaš­tenja za pristup jedno­s­tavno pro­gra­mi­rate preko glavne kartice ili glavnog PIN-a.

Kontrola pristupa GU-BKS Access vam nudi sljedeće:

     

  • Jedno­s­tavna mon­taža
  • Jedno­s­tavno pro­gra­mi­ranje preko glavne kartice ili glavnog PIN-a
  • Softver za pro­gra­mi­ranje nije pot­reban    
  • Mogućnost brisanja pojedi­načne kartice, a da nije prisutna (npr. u slučaju gubitka kartice)
  • Mogućnost podešavanja brojnih posebnih funkcija (varijabilno vrijeme otva­ranja vrata, alarm za opasnost, trajno oslobađanje, itd.)
  •  

Tehnički podaci

GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Radni napon

12 V DC

Potrošnja nazivne struje

200 mA

Korisnik

512

Radna tempe­ratura

-35 °C do +65 °C

Zvučni signal

Piezo

Vizuelni prikaz

3 LED diode (crvena, zelena, žuta)

Sučelje za vanjske čitače

Wiegand 26 bit

Ulazi

5

Izlazi

2 izlaza releja

Dimen­zije

87 x 100 x 31 mm


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019