BKS-ovi sis­temi zak­ljučavanja

BKS-ovi sis­temi zak­ljučavanja vam nude brojna rješenja za osigu­ranje vrata. Od jedno­s­tavnih ulaznih vrata u privatnom sek­toru, do modernih sis­tema zak­ljučavanja složene strukture ovlaš­tenja za zak­ljučavanje u poslovnom sek­toru. Zahtjeve za komforom i sigur­nošću možete individualno ispuniti i eko­no­mično realizovati kombi­n­acijom meha­ničkih i elek­tro­ničkih sis­tema zak­ljučavanja.

Meha­nički sis­temi zak­ljučavanja

S meha­ničkim sis­temima zak­ljučavanja pos­tojano povećavate nivo sigur­nosti i pro­tiv­provalnu zaštitu na vratima svih vrsta. Sis­temi nude flek­si­bilna rješenja za kompletan spektar primjena.

Meha­tro­nički
cil­indar janus SE

Zas­novan na meha­ničkom sis­temu prekretnog ključa janus, cil­indar janus SE kombinuje pozi­tivna svojstva meha­ničkog cil­indra s komforom elek­tronskog cil­indra. Pritom sve to izvana nije moguće direktno prepoz­nati.

Elek­tronski sistem zak­ljučavanja SE

Elek­tronski sistem zak­ljučavanja SE vam nudi prednosti meha­ničkog sis­tema zak­ljučavanja u kombi­n­aciji s elek­tronskom kontrolom pristupa. Jedno­s­tavno se mon­tira i flek­si­bilno pro­gra­mira.

Sis­temi zak­ljučavanja

Sa sis­temom zak­ljučavanja individualno povećavate sigur­nost zgrade i po pot­rebi oblikujete složene hijerarhije ovlaš­tenja za zak­ljučavanje i nivoe sigur­nosti. U sek­toru sta­novanja, pa sve do velikih, poslovnih kompleksa zgrada.

Softver / usluga

Za efikasnije pro­jekt­ovanje, naručivanje i upra­vljanje vašim sis­temima zak­ljučavanja dano­noćno vam na ras­po­laganje stavljamo komforna soft­verska rješenja i inter­netske plat­forme.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
WP01005-00-2-2 Wendeschluesselsystem janus 644,0 KB Preuzimanje