Meha­tro­nički cil­indar janus SE

Pouzdani meha­nički sistem zak­ljučavanja janus je u ovom cil­indru dodatno elek­tronski osiguran. Ovaj cil­indar SE se izvana skoro i ne razlikuje od sasvim meha­ničkog cil­indra, pa je zbog toga prik­ladan npr. za sek­tore u kojima vlada opasnost od vandalizma, kao što su škole. Njegova stabilna rozeta ga izvrsno štiti u unut­rašnjem području. Posebno energetski djelotvoran način rada omogućuje vrlo velike brojeve cik­lusa zak­ljučavanja po koriš­tenoj stan­dardnoj bate­riji, što pred­s­tavlja odlučujući kriterij kod sis­tema na bate­rijski pogon.

Meha­tro­nički cil­indar janus SE vam nudi sljedeće:

 • Najviša energetska učin­kovi­tost: do 600.000 cik­lusa zak­ljučavanja, odnosno 10 godina u načinu rada u pri­pravnosti/stan­dardna bate­rija
 • Dvo­struka sigur­nost zahvaljujući meha­ničkom i elek­tronskom osigu­ranju
 • Mogućnost kombi­n­acije s pos­tojećim sis­temima zak­ljučavanja janus – bez zamjene ključa
 • Velika memo­rija događaja (mogućnost deak­tivacije)
 • Bes­kon­taktno pro­gra­mi­ranje s uređajem za pro­gra­mi­ranje, transponderom ili preko radio veze
 • Višestepeno upozo­renje o stanju bate­rije
 • Slobodno podesivo trajanje spajanja
 • Brojne posebne funkcije (princip četiri oka, funkcija EMA i ostalo)
 • Mogućnost ažur­i­ranja firmvera
 • Slobodno defi­nisanje vre­menskih zona, praznika i perioda godišnjih odmora
 • Elek­tro­nika u zaštićenom unut­rašnjem području
 • Izvrsno za sek­tore u kojima pos­toji opasnost od vandalizma

Opcio­nalne izvedbe:

 • Posebne dužine 80 mm / 80 mm
 • Online-izvedba s ugrađenim modulom radio veze
 • „VdS BZ (najviši stepen sigur­nosti – VdS cer­ti­fikat)
 • „SKG*** (najviši stepen sigur­nosti – SKG cer­ti­fikat)
 • Poklopac cil­indra za BKS-ove zaštitne okove

Tehnički podaci

Meha­tro­nički cil­indar janus SE

Ugradbene dužine, izvana

27, 31, 35 + 5 mm s por­a­stom do 80 mm

Ugradbene dužine, iznutra

(27 mm s adapterom), 31, 35 + 5 mm
s por­a­stom do 80 mm

Posebne dužine (opcija)

80 mm / 80 mm

Napajanje1 x litijeva bate­rija, tip CR2 3V
Vijek trajanja bate­rijedo 600.000 cik­lusa zak­ljučavanja, odnosno
10 godina u načinu rada u pri­pravnosti / stan­dardna bate­rija CR2
Radio veza (opcija)Frekvencija: 868 MHz
Domet: do 10 m
Tempe­ra­turno područje-25 °C do +70 °C, rela­tivna vlažnost: do 95%, bez kon­denza­cije
Sučelje transpondera/sučelje za pro­gra­mi­ranjekapaci­tivno
Sig­naliza­cijazvučna

X
Ostale informacije
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka CEDIN 18252: Profilni cilindri za brave – Pojmovi, dimenzije, zahtjevi, označavanjeEN 1303: Građevinski okovi - Cilindrični ulošci za brave - Zahtjevi i metode ispitivanjaVarijanta sistema OFFLINEVarijanta sistema ONLINEVarijanta sistema DATA ON TRANSPONDERDostupno u VdS izvedbiDostupno u SKG izvedbiOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratima