Sis­temi zak­ljučavanja

Sis­temom zak­ljučavanja orga­nizujete diferencirana ovlaš­tenja za pristup unutar kompleksa zgrada. Orga­niza­cijska struktura nekog predu­zeća se zato često odražava u strukturi njegovog sis­tema zak­ljučavanja. Vlasnici ključeva mogu s jednim ili nekoliko ključeva zak­ljučavati mnogo različitih cil­indričnih uložaka. Osim velikog komfora u prvom su planu i aspekti sigur­nosti. Zbog toga se u BKS-ovim sis­temima zak­ljučavanja koriste samo usavršene tehnike cil­indara i pro­fili ključeva visokog kvali­teta. BKS-ovi sis­temi zak­ljučavanja su individualna rješenja po mjeri i pro­izvode se u skladu s najvišim stan­dardima kvali­teta. Izborom BKS-ovog sis­tema ste se odlučili za mo­der­ne sis­teme zak­ljučavanja s najrazliči­tijom opremom i funkcijama. On vam nudi flek­si­bilne mogućnosti oblikovanja čak i za nak­nadna pro­širenja. Visok nivo kvali­teta meha­ničkih, meha­tro­ničkih i elek­tronskih cil­indara je dopunjen bogatom ponudom usluga po pitanju pro­jekt­ovanja, upra­vljanja i nak­nadnog naručivanja ključeva.

Za sta­nove, kuće i domove

Adekvatno opre­mite stambenu zgradu sa cen­tralnim sis­temom zak­ljučavanja (Z). Zavisno od zahtjeva sistem se može sastojati od pro­izvoljno mnogo različitih cil­indara. Svaki ključ različitih cil­indara dodatno zak­ljučava jedan ili više cen­tralnih cil­indara.

Za uredske zgrade, tvor­nička zemljišta ili javne zgrade

Sistem zak­ljučavanja s glavnim ključem (HS) se sastoji od mnogo cil­indara koji se zak­ljučavaju različitim ključevima. Pojedi­načni ključevi dodijeljeni cil­indričnim ulošcima u načelu ne zak­ljučavaju druge cil­indre. Nadređen im je samo glavni ključ koji zak­ljučava sve cil­indre sis­tema.

Za zgrade uprave, univer­zi­tete ili hotele

Sa sis­temom zak­ljučavanja s gene­r­alnim glavnim ključem (GHS) ćete eta­b­li­rati diferenci­rane hijerarhijske nivoe i nivoe ovlaš­tenja. Sistem se sastoji od pro­izvoljno mnogo cil­indara s različitim zak­ljučavanjem. S različitim nivoima hijerarhije, odnosno gru­pama zak­ljučavanja. Uključujući gene­r­alni glavni ključ koji zak­ljučava sve cil­indre.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019