Softver / usluga

Inte­lig­entna soft­verska rješenja i inter­netske plat­forme vam garan­tuju visok nivo sigur­nosti pri pro­jekt­ovanju i komfor. BKS-ov softver olakšava rad s narudžbama i nudi dano­noćne usluge, 7 dana u sed­mici. Osigu­rava besprije­koran prijenos narudžbi, skraćuje vrijeme obrade i omogućuje aktuelno izrađivanje ponuda. Ne­prestan razvoj i aktualiza­cija odnosnih alata garan­tuju stalnu korist na visokom tehničkom nivou.

Upra­vljanje sis­temima zak­ljučavanja

Isko­ris­tite pro­fe­s­io­nalni alat kako biste optimalno upra­vljali svojim sis­temom zak­ljučavanja s meha­ničkim, meha­tro­ničkim i elek­tro­ničkim cil­indrima: s BKS-ovim KeyMa­na­gerom trajno pojedno­s­tavite upra­vljanje i/ili pro­gra­mi­ranje svog sis­tema.

Pro­jekt­ovanje sis­tema zak­ljučavanja

Vi ste specijalizovani trgovac i tražite pro­fe­s­io­nalnu inter­netsku plat­formu za eko­no­mično oblikovanje vaših poslovnih pro­cesa? BKS-ov MasterKey­System je cjelo­vita plat­forma za pro­jekt­ovanje i naručivanje za besprije­koran prijenos podataka, skraćeno vrijeme obrade i dobro orga­nizovanu podršku kupcima.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019