Spojnice za vrata

za vrata obje­kata, kućna vrata i sporedna ulazna vrata

Na dizajn vrata značajno utiče kon­strukcija vrata, a time i vrsta odab­ranih spojnica za vrata. Gru­pacija GU nudi rješenja spojnica, od skrivenih spojnica do rješenja cil­indričnih spojnica u različitim površinama.

Cil­indrična spojnica za komer­cijalnu gradnju i stanogradnju

S valjcima spojnice prečnika od samo 22 mm, cil­indrična spojnica GU R 816 3D ispunjava najviše zahtjeve u pog­ledu funkcio­nal­nosti i dizajna. Prik­ladna za kvali­tetna vrata od PVC-a mase do 160 kg u komer­cijalnoj gradnji i stanogradnji.

Sa sigur­nošću trajno visoka opter­e­tivost

Ispi­tane prema normi DIN EN 1935 do klase spojnica 14, navrtne spojnice serije GU G 81x pružaju optimalnu funkcio­nal­nost na vratima od PVC-a mase do 160 kg.

Tehno­logija skrivenih spojnica

Inova­tivna tehno­logija za inova­tivni dizajn – skriveni model GU C 616-18 FD 3D CONCEALED omogućuje moderni pravoli­nijski dizajn na vratima od drveta bez prekida linije vrata.

Sigur­nost i dizajn u savršenom skladu

S mogućnošću primjene na različitim sis­temima žlijeba vrata od drveta, GU spojnice za vrata GU M 516 3D i GU M 416 3D pružaju povećanu sigur­nost od pro­vale uz elegantan izgled.

Brza mon­taža

Serije spojnica GU D 312, GU D 21x i GU D1xx specijalno su razvijene i za vrata od drveta s malim debljinama preklopa.

Fili­granska debljina

Spojnice GU A 316 3D i GU A 312 3D mogu se univer­zalno koristiti za vrata od metala u komer­cijalnoj gradnji i stanogradnji Pružaju povećanu sigur­nost od pro­vala i imaju SKG cer­ti­fikat do 3 zvjezdice.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019