Usadne brave

Za vrata od alumi­nijuma ili PVC-a

BKS-ove usadne brave u ovom sek­toru su specijalno pri­lagođene zahtje­vima za vrata od cje­vastih pro­fila od alumi­nijuma ili plas­tike: za uske pro­file različite kru­tosti su vam pot­rebna rješenja brava sa manjim osovinskim mjerama, nego za vrata od drveta ili čelika. Iz široke palete ponude jedno­s­tavno iza­be­rite brave koje ispunjavaju vaše dodatne zahtjeve – na ras­po­laganju su vam pro­tiv­provalne brave, brave prik­ladne za pro­tivpožarna vrata i vrata za eva­ku­aciju i inte­gracija u sis­teme kontrole pristupa.

Brave sa panik funkcijom - serija 19

Sa svojom jed­inst­venom visinom kućišta brave, podesivim smjerom otva­ranja vrata u slučaju nužde s podijeljenim trnom i podesivim zasunskim jezičkom, samozak­ljučavajuće usadne brave serije 19 za 1-krilna i 2-krilna vrata od cje­vastih pro­fila garan­tuju još više flek­si­bil­nosti uz istovre­meno smanjenje skla­diš­tenja.

Ručno zak­ljučavajući zaporni sis­temi

BKS-ove usadne brave sa funkcijom ručnog zak­ljučavanja imaju povoljne cijene i pružaju vam mogućnost izbora – zahvaljujući različitim pro­fi­lima učinka za mnoga različita područja primjene.

Brava s pogonskim zasunom s motornim pogonom za 2-krilna vrata

Koriš­tenje brave s pogonskim zasunom s motornim pogonom u kombi­n­aciji s automatskim pogonom okretnih vrata prik­ladno je za dvokrilna vrata. Kod gru­pacije GU dobit ćete rješenje iz jedne ruke s optimalno međus­obno usklađenim kompo­nentama.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019