Usadne brave

Za vrata od drveta ili čelika

BKS-ove usadne brave su specijalno oblikovane za vaša drvena ili čelična vrata – sa velikom osovinskom mjerom i zaob­ljenim pljos­natim čeonim pločama. Odgova­rajuće prihvatne pločice i prihvatni limovi za okvir savršeno dopunjuju brave. Zahvaljujući karak­te­ris­tikama, kao što su sprječavanje pro­vale i pro­tivpožarna svojstva i prik­ladnost za vrata za eva­ku­aciju, kao i mogućnost inte­gracije u sistem kontrole pristupa, BKS-ove usadne brave je moguće pos­taviti u drvena ili čelična vrata u mnogim sek­to­rima.

Brave sa panik funkcijom - serija 21

Serija 21 vam nudi vrhunski nivo sigur­nosti i funkcio­nal­nosti. Zahvaljujući odob­renju VdS ove brave su posebno prik­ladne za pro­tiv­provalna vrata. Osim toga ispunjavaju zahtjeve za brave pro­tivpožarnih i panik vrata.

Ručno zak­ljučavajući zaporni sis­temi

Sigurno i atrak­tivnih cijena: sa našim BKS-ovim ručno zak­ljučavajućim usadnim bravama ćete imati najbolju opremu u mnogim područjima primjene – zahvaljujući različitim serijama brava sa njihovim karak­te­ris­tikama.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019