Više­struka zak­ljučavanja

Kućna i fasadna vrata pos­tavljaju posebne zahtjeve po pitanju pro­tiv­provalne zaš­tite, pro­tivpožarne zaš­tite, nepropusnosti i pro­hodnosti. Više­struka zak­ljučavanja gru­pacije GU savršeno odgova­raju tim zahtje­vima: sa dodatnim ele­mentima za zak­ljučavanje u gornjem i donjem dijelu vrata i individualnim rješenjima za svaku situ­aciju ugradnje - od ručne izvedbe do samozak­ljučavajućeg zapornog sis­tema sa panik funkcijom.

BKSremote BTC

Novo u asortimanu za bežično elek­tronsko osigu­ranje vrata je pametna kombi­n­acija tas­tature za unos koda na bate­rijski pogon s bežičnim EK-cil­indričnim uloškom ili bežičnom EK-bravom. Ovi setovi naročito su prik­ladni za nadogradnju.

Za vrata od drveta ili čelika

Sigur­nost za vrata od drveta ili čelika: sa velikim osovinskim mjerama, pljos­natim čeonim pločama upuš­tenim u drvo, kao i više­strukim zak­ljučavanjem sa pro­tivpožarnim svojstvima, ovdje ćete pro­naći sigurno rješenje koje odgovara vašim zahtje­vima.

Za vrata od cje­vastih pro­fila od alumi­nijuma ili PVC-a

Sa više­strukim zak­ljučavanjem gru­pacije GU za vanjska vrata od alumi­nijuma ili PVC-a inve­s­ti­rate u savršeno usklađena rješenja za ovo područje primjene: zahvaljujući specijalnim rješenjima brava, osovinskim mjerama i visinama ručke za uske pro­file alumi­nijumskih ili plas­tičnih vrata.


X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019