BKSremote BTC

Mogućnosti elek­tronske aktivacije – sasvim bežično

Novo u asortimanu za bežično elek­tronsko osigu­ranje vrata je pametna kombi­n­acija tas­tature za unos koda na bate­rijski pogon s bežičnim EK-cil­indričnim uloškom ili bežičnom EK-bravom. Ovi setovi naročito su prik­ladni za nadogradnju.

Karak­te­ris­tike pro­izvoda

  • Upra­vljanje elek­trično spojivim ele­mentima za aktivaciju, bežičnim EK-cil­indričnim uloškom i bežičnom EK-bravom obavlja se bežično putem sis­tema kodnog upra­vljanja vratima BTC na bate­rijski pogon
  • Nije pot­rebno ožičenje: sve kompo­nente iz setova su na bate­rijski pogon – ide­alno prik­ladno za nadogradnju pos­tojećeg sis­tema
  • Siguran bežični prijenos zahvaljujući AES kodi­ranju
  • Maksimalno odstu­panje je 1 prema 100 mil. zahvaljujući PIN kodu od do 8 cifara
  • Individualni kod za pristup: mogućnost pro­gra­mi­ranja 999 različitih PIN kodova
  • Pozad­insko osvjetljenje kod rada s opcio­nalnim adapterom

X
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Predviđeni termin ispo­ruke:

2. kvartal 2015.