Zatvarač vrata

Ako ste se sus­reli sa zatva­račima vrata, odmah ćete se uvje­riti u kvali­tetu pro­izvoda gru­pacije GU. Postupak zatva­ranja se odvija pod hidrauličkom kontrolom. Silu zatva­ranja i brzinu zatva­ranja možete individualno pode­siti prema svakoj širini i masi krila.

Pro­gram zatva­rača vrata gru­pacije GU nudi vam bogat asortiman gornjih i podnih zatva­rača vrata kao što su posebna rješenja za sis­teme za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju na jednokrilnim i dvokrilnim vratima, također i u zahtje­vnim konceptima zgrada. Pored sigurne i pouzdane funkcio­nal­nosti zatva­rači vrata gru­pacije GU odlikuju se i modernim dizajnom.

Nadgradni gornji zatvarač vrata
s kliznom vodi­licom

Koliko su funkcije vrata različite, toliko su mno­go­struke i mogućnosti primjene gornjih zatva­rača vrata. Sa svojim inova­tivnim modularnim sis­temom serija OTS 73x pokriva sve primjene.

Skriveni zatvarač vrata

Skriveni zatva­rači vrata nag­lašavaju jasne linije u arhitekturi i pritom nude jednaku funkcio­nal­nost i sigur­nost kao i nadgradni gornji zatva­rači vrata gru­pacije GU.

Nadgradni gornji zatva­rači vrata s makazama

Gornji zatva­rači vrata sa makazama gru­pacije GU vam nude raznolika rješenja za jednokrilna vrata, koja se jedno­s­tavno mon­ti­raju. Prik­ladno i za primjenu na pro­tivpožarnim i pro­tivdimnim vratima.

Podni zatva­rači vrata

Podni zatva­rači vrata gru­pacije GU su diskretno ugrađeni u pod. Odgova­raju najrazliči­tijim tipovima vrata i osigu­ravaju veći komfor.

Sis­temi za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju prema normi
DIN EN 1155

Komforno pro­laženje danju – kontrolisana sigur­nost u slučaju požara. Sa sis­temima za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju gru­pacije GU vrata se mogu trajno zadržati u otvor­enom položaju i samo­stalno zatvo­riti u slučaju požara.


X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Gornji zatvarači vrata – nova OTS 73x serija 4,0 MB Preuzimanje