Podni zatva­rači vrata

Podgradnja za zahtjevan izgled: sa podnim zatva­račima vrata gru­pacije GU možete prik­ladno opre­miti posebna, pot­puno stak­lena vrata, ali i sva ostala zaokretna i mimokretna vrata. Zahvaljujući flek­si­bilnim mogućno­stima ugradnje i podešavanja kompa­tibilni su sa najrazliči­tijim tipovima vrata i osigu­ravaju lijep izgled, jer su skoro nevidljivi. Zahvaljujući malim građevinskim visinama i zamjenjivim utičnim osovinama i pro­duženjima moguće ih je pos­taviti na raznim vrstama podova. Flek­si­bilno podešavanje dužine, stra­nica i visine između kućišta i cem­entnog kućišta vam olakšavaju mon­tažu vrata. Sa ugrađenim regula­torom pravilnog redos­lijeda zatva­ranja pro­laznih i pomoćnih krila možete ih pos­taviti i na 2-krilna vrata.

Pre­gled podnih zatva­rača vrata gru­pacije GU:

ModelUTS 85 HFUTS 85 FUTS 85 FEUTS 85 FLUTS 60UTS 50UTS 42UTS 840
Primjena
1-krilna, širina vratnog krila u mm140014001400140011009501100

1)

2-krilna

Širina vratnog krila u mm

2800280028002800----
Pro­tivdimna i pro­tivpožarna vrata
Maks. težina vrata (kg)300300300300170120120120
Mimokretna vrata
Funkcije podešavanja
Veličina sile zatva­ranja prema EN 11542 – 63 – 63 – 63 – 6431 – 43/4
Brzina zatva­ranja
Završni udar
Uspor­avanje zatva­ranja
Meha­ničko
prigušenje otva­ranja
Slobodni hod
 
1) Veličina 3 = 1000 mm / Veličina 4 = 1100 mm

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Gornji zatvarači vrata – nova OTS 73x serija 4,0 MB Preuzimanje
Oznaka CEOdobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratima