Sis­temi za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju prema normi DIN EN 1155

U svakod­nevnici niko od vas ne uzima bilješku, zbog toga u ozbiljnom slučaju primijenite svoje znanje: elek­trični sis­temi za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju su dio preven­tivnih mjera za zaštitu od požara. Imate zadatak da požarne barijere koje je pro­pisao zakonodavac držite otvorenima u eva­ku­acijskim putevima i putevima za spašavanje, naročito pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata. To trebate učiniti tako učin­kovito, da mnogo ljudi u dnevnom radom toku pri pro­lasku kroz takve pro­laze uopšte ne regi­s­truju da se tu nalaze vrata. U suprotnom, u slučaju požara uređaj nakon aktivi­ranja ugrađenog detek­tora dima automatski zatvara zatvara vrata i na tak način sprečava širenje dimnih gasova i vatre na sus­jedne pros­to­rije i zgrade.

Područja primjene
Požarne barijere u eva­ku­acijskim putevima i putevima za spašavanje, na primjer pro­tivpožarna i pro­tivdimna vrata. Ova vrata se najčešće koriste u dječijim vrtićima, bol­ni­cama, ško­lama, hotelima i sta­račkim domovima. Pored zaš­tite od požara trebate napraviti pro­laze za djecu, sta­rije ljude i ljude s invalidi­tetom bez zapreka. U cjelini na taj način u svakod­nevnom radnom toku osigu­ravate nes­metan promet publike i robe.

Dobit ćete sljedeće varijante:

Uklopni modul za dim RSM

 • Ispitao i odobrio DIBt
 • Za elek­tričnu opskrbu svih kompo­nenti uređaja za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju (na primjer uređaj za zadržavanje, elektro­me­ha­nički prihvatni magnet za vrata, okidna tipka za dim i drugi ele­menti)
 • S inte­grisanom opskrbom energijom i okidnim uređajem
 • S ugrađenim dimnim preki­dačem
 • LED indikator stanja (rad ili alarm / smetnja / onečišćenje)
 • Poklopac u GU-dizajnu, odgovara poklopcu AD-OTS 73x
 • Mon­taža na okviru/nadvoju
 • Visina gradnje: 36 mm

Kon­strukcija:

Sistem za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju sastoji se od sljedećih kompo­nenti:

 • najmanje jednog ele­menta za detekciju požara za detekciju dima i toplote,  na primjer optički dimni prekidač ORS 142 ili ORS 142 W
 • jednog mrežnog uređaja za opskrbu energijom, na primjer mrežnog uređaja i okidnog uređaja NAG 03
 • okidnog uređaja za uvođenje postupka zatva­ranja, na primjer mrežni uređaj i okidni uređaj NAG 03
 • ručnog oki­dača AP/UP kao automatske sklopke
 • uređaja za zadržavanje koji fik­sira završetak za zatva­ranje, na primjer
 • elektro­me­ha­ničkog uređaja za blo­ki­ranje ugrađen u kliznu vodi­licu (FE-OTS 73x ili FE-VTS 735)
 • ugrađenog sis­tema za zadržavanje vrata u otvor­enom položaju (OTS 73x FL ili VTS 735 FL)
 • prihvatnog magneta za vrata (elektroma­gnetni)

X
Preuzimanja
Grupacija Gretsch-Unitas
Grupacija Gretsch-Unitas
Jezik: engleski
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Oznaka Veličina datoteke Preuzimanje
Gornji zatvarači vrata – nova OTS 73x serija 4,0 MB Preuzimanje
Odobreno za primjenu na protivpožarnim i protivdimnim vratima