Architekti a pro­jekt­anti

Por­adenství k objektům pro architekty, odborné pro­jekt­anty, inve­story a generální stavební firmy

Již více než sto let se zabýváme pro­dukty a tech­no­logiemi, které dnes lidé většinou používají zcela při­ro­zeně a běžně a jejichž komplexní význam si zpravidla ani neuvě­domujeme. Jako výrobce a jedna z neji­nova­tivnějších firem v oboru nabízíme sys­témová řešení pro otvírání a pohyb, zavírání a zamykání oken a dveří, ale také pro funkční a spolehlivé řízení budov.

 

 

Naše nabídka por­adenství k objektům
Na přání vám pomůžeme vytvořit individuální celkovou koncepci objektu, od sta­novení potřebných funkcí až po předání zákazníkovi. Pozor­nost přitom věnujeme i rozhraním přesa­hujícím hra­nice jednot­livých oborů.

Při­pravit pro vás můžeme samozřejmě také výkresy, seznamy dveří, nabídky a v případě potřeby i plány kabeláže ke konkrétnímu objektu. U požadavků, které si konku­rují, vám pomůžeme vybrat optimální řešení. V případě potřeby vytvoříme pro váš objekt také individuální, na míru vyrobená řešení nebo speciální kon­strukce. 

Užitek pro každodenní práci
Poskytneme vám informace o platných normách a směr­nicích, ale také o inova­tivních pro­duk­tech a o jejich významu pro vaše plá­nování a samotnou realizaci. Kromě toho nabízí velký výběr seminářů, jichž se můžete zúčastnit u nás nebo které uspořádáme ve vaší kanceláři.

Víme, že se inve­stoři o funkcích a kvalitě řešení rádi přesvědčí přímo u svého objektu. Proto pro vás můžeme zor­ga­nizovat kompletní prezentaci v daném objektu a na vyžádání před­s­tavíme různé vari­anty a funkce. Navštívit můžete také naše referenční objekty v různých zemích světa. Naši partneři jsou vám k dispo­zici v 35 státech.

Ausschreibungs­Manager

Pro rychlé vygenerování kompletních výko­no­vých popisů všech pro­duktů kon­cernu Gretsch­-Unitas.

Semináře a školení

Pro­gram seminářů sku­piny Gretsch­-Unitas vám nabízí více než 100 seminářů k tématům okenní a dveřní tech­niky a automatických vstupních sys­témů. Kromě toho poskytujeme informace o všech důležitých normách a směr­nicích a jejich dodržování v praxi.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Osobní por­adenství / informace
Potře­bujete podporu při plá­nování, chtěli byste podrobnější informace nebo se chcete přesvědčit o kvalitě našich výrobků?

Potom kon­taktujte por­adce, který se bude věnovat vašemu objektu, nebo si vyžádejte naši příručku pro pro­jekt­anty.

na kontaktní formulář