Bezpečnostní karuselové dveře a kruhové bezpečnostní tur­nikety

Kom­paktní bezpečnostní karuselové dveře a kruhové bezpečnostní tur­nikety sku­piny GU zajišťují spolehlivý a komfortní systém jednot­livého průchodu i bez
dozo­rového per­sonálu. Kom­paktní způsob pro­ve­dení s vysokým podílem skla budově poskytne lehký pro­s­to­rový pocit, eleganci a svět­lost. Pozi­tivním ved­lejším efektem je neustálá ochrana před hlukem a průvanem. Velká nabídka mate­riálů a povrchů jakož i jedno­duché přizpůsobení na sys­témy kontrol přístupu nabízejí maximální flexibilitu.

Vari­anty pro­ve­dení:

Bezpečnostní karuselové dveře GSI

Bezpečnostní karuselové dveře GSI Bezpečnostní karuselové dveře GU vyrábíme přesně podle vašich před­stav a zoh­ledňujeme přitom požadované funkce a architekturu budovy. V zák­ladní poloze jsou bezpečnostní karuselové dveře zajištěny moto­rovou brzdou. Ve špičce můžete nechat dveře otáčet vždy, když systém kontroly vstupu u každého seg­mentu udělí oprávnění ke vstupu. Osoby bez oprávnění ke vstupu jsou z bezpečnostních karuselových dveří vrá­ceny proti směru průchodu.

Kruhové bezpečnostní turnikety GSI

Kruhové bezpečnostní turnikety GSI Kontrola přístupu s minimálním průměrem jeden metr a úplná průh­lednost díky vysokému podílu skla: to Vám skýtá mnoho možností. Oblast vstupu kontro­luje 2-zónová kon­taktní rohož. V zák­ladní poloze jsou křídla dveří elektrome­cha­nicky blokována. Až když systém kontroly vstupu udělí povolení ke vstupu, dveře se automaticky otevřou. Jakmile osoba vstoupí do tur­niketu a aktivuje kon­taktní rohož, dveře se opět zavřou. Poté se automatickou otevřou dveře naproti a osoba může tur­niket opustit. Při neo­právněném vstupu do tur­niketu řízení pro­bíhající ope­raci tur­niketu pře­ruší. Vstupní dveře zůstanou poté otevřeny dokud není tur­niket prázdný.


X
Stahování
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Označení Velikost souboru Stahování
Pohon otočných dveří DTN 80 1,9 MB Stahování