Sys­témy kontroly vstupu

Orga­nizace vstupu u jedněch jediných dveří nebo několika dveří v pro­pojeném sys­tému: Ať se jedna o nejjedno­dušší pro­gramování bez PC nebo o komfortní správu pomocí software­ pro kontrolu vstupu - sku­pina pod­niků Gretsch­-Unitas nabízí vhodné řešení pro Vaše požadavky.

Kontrola vstupu pro jedny dveře

Lze ji velmi snadno namon­tovat a pro­gramovat - tím se vyznačuje "malá" kontrola vstupu GU BKS Access pro jednot­livé dveře. Systém lze ideálně kombi­novat s moto­rovými zámky nebo otvírači dveří. Ke vstupu máte oprávnění přes PIN kód nebo kartu.

Pro malé a velké objekty

Pro objekty všech velikostí a pro každou situace dveří nabízí správné řešení systém kontroly vstupu GEMOS­ access. U dveří můžete vzájemně pro­pojit a kombi­novat všechny elek­tro­nické kompo­nenty. GEMOS­ access podpo­ruje všechny běžné metody čtení a je proto při použití velmi pružný.

Pro malé a střední objekty

Snadná insta­lace, nejvyšší flexibilita a vysoká bezpečnost: S naším systém kontroly vstupu GEMOS­ access compact pro malé až střední objekty získáte v kom­paktním formátu mnoho výko­no­vých cha­rak­te­ristik.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019