Podmínky pro použití stažených souborů

1.V pro­s­toru pro stahování se nach­ázejí obsahy, které byly vypraco­vány v kon­cernu Gretsch­-Unitas. Na veškeré mate­riály, které jsou poskyt­nuty ke stahování, se vzta­huje autorské právo a jsou chráněny něme­ckým a mezinárodním právem ochranných známek, autorským právem a právní ochranou databází.

Údaje ke stažení poskyt­nuté kon­cernem Gretsch­-Unitas podléhají právu užívání Gretsch­-Unitas nebo jeho poskytova­telů licencí. Uživatel nemá právo na obsah nad rámec uve­deného využívání.

Nesmí se pro­vádět změny jakéhokoli druhu, ani týkající se barevného pro­ve­dení obrazového a datového mate­riálu. Šíření obsahů nes­ouvi­sejících s pro­duktem nebo takových, které ho poškozují, je ve spojení se zveřejněním nebo při zveřejnění nebo předání nezměněných souborů nepřípustné.

2. Informace, prospekty, kata­logy a jiné soubory, které má kon­cern Gretsch­-Unitas přichy­stané ke stažení, lze tis­knout, ale nesmí dojít ke změně jejich obsahu. Není přípustné ukládat odděleně, kopírovat nebo jinak používat jednot­livé stránky, vyo­brazení nebo texty. Údaje se smějí předávat v nezměněné podobě. Prodej není přípustný.

3. Ačkoli soubory nabízené ke stažení byly ote­stovány na nepřítomnost virů, nelze stopro­centně vyloučit poškození kvůli přítomnosti škodlivých kódů. Uživatel proto při stažení pro­vede test antivi­rovým pro­gramem.

Pro stahování jsou platné naše podmínky pro stahování, se kterými vyjádříte souhlas při stahování.