Speciální kování na fasádu

Jakožto specia­lista na všechny druhy otvírání ve fasádě je společnost Gretsch­-Unitas pod­nikem s dlo­uholetou technickou kom­pe­tencí ve vývoji inovačních mecha­nismů otevírání. Odborníci GU spojují objektově zaměřené speciální díly, které byly vyvi­nuty exk­luzivně pro jednot­livé pro­jekty, s prvky z osvědčeného sorti­mentu GU. S kováním pro zapuštěné výklopné kon­strukce, kon­strukce se souběžným vys­tavením, kyvná nebo otvíravá okna a speciální kon­strukce podle individuálních zadání zákazníků lze požadavky na nové druhy otevírání a tvary oken realizovat s jedinečně estetickým vzh­ledem. Paleta služeb dosa­huje od technického plá­nování a kon­strukce až po výrobu speciálních dílů a zpraco­vání pro­jektů společně se zákazníky z celého světa.

Posuvná kování

Zvláštní řešení pro křídlo s váhou až do 400 kg. Šířky otevření 250 mm a výšky křídla až 5 000 mm. Okna se souběžným vys­tavením mohou být vyrobena za pomoci obsáhlého sorti­mentu nůžek GU pro všechny mate­riály rámu, jako jsou dřevo, plast a hliník.

Kování pro otvíravá okna

Dnešní fasády se zasklením pro­s­toru v celé jeho výši před­s­tavují výzvu pro stan­dardní kování. Gretsch­-Unitas vyvíjí pro tyto požadavky speciální panty pro otvíravá křídla, které svým umístěním skrytě v zóně kování nebo v pro­ve­dení v ušlech­tilé oceli mohou vynášet hmotnosti křídla až do 350 kg.

Zapuštěná kování výklopných křídel

Tento pro­gram kování nabízí velké množství různých zapuštěných výklopných nůžek s úhlem otevření od 20° do 50°. K dostání výšky křídel až do 2 500 mm. Zapuštěná výklopná okna s nůžkami GU mohou být vyráběna pro všechny mate­riály rámů, jako jsou dřevo, plast a hliník.

Individuální
speciální kon­strukce

Naši specia­listé vyvíjejí inova­tivní otevírací mecha­nismy pro individuální požadavky zákazníků na větrací prvky v plášti budovy. S naší dlo­uholetou zkušeností a krea­tivními nápady zpraco­váváme objektově zaměřená řešení.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019