Individuální speciální kon­strukce

Individuální speciální konstrukce
 
 

Společnost Gretsch­-Unitas pro stave­bníky se zvláštními nároky a architekty s vizemi vyvíjí inova­tivní, mecha­nicky nebo elek­tricky ovládané sys­témy otevírání. Rozsah plnění zahrnuje vypraco­vání řešení kování a, pokud je to nutné, testování a zátěžový test na vzo­rovém okně jakožto i zpraco­vání pro­jektu. Velké množství staveb za použití řešení speciálním kováním od Gretsch­-Unitas dokládá kom­pe­tenci našich expertů. Řešení lze aplikovat na okna z hliníku, oceli, dřeva nebo plastu.

Náročná řešení fasád také se stan­dardním kováním

Ať je to Londýn, Sin­gapur, New York, Curych, Ist­anbul nebo Tchaj-pej: nejexk­luzivnější byty v metro­polích světa se nach­ázejí úplně nahoře. Neboť výškové domy jsou dávno na cestě od vytříbené adresy kanceláře po vzácnou sou­kromou adresu. Nemluvíme zde o jakýchkoli ubytovnách se 20 poschodími, nýbrž o elegantních samo­statných návrzích mezinárodně uznávaných renomovaných architektů.
K takovým stavbám se řadí odpovídajícím způs­obem náročně utvářené fasády. Díky mimořádné kom­pe­tenci společnosti Gretsch­-Unitas se daří pro­sazovat formu a funkci fasád. Neboť odborníci GU spojují objektově zaměřené speciální díly, které byly vyvi­nuty exk­luzivně pro jednot­livé pro­jekty, s prvky z osvědčeného sorti­mentu GU. Lze tak realizovat požadavky na stále nové druhy otevírání a tvary oken s jedinečným estetickým vzh­ledem, zatímco nák­lady pro výrobce zůstávají naprosto konkurence schopné. Přání architektů, aby byla obsluha možná jak automaticky, tak manu­álně, je přitom zoh­ledňováno. V této výjimečné branži dosa­huje paleta služeb technického plá­nování a kon­strukce až po výrobu speciálních dílů a zpraco­vání pro­jektu společně se zákazníky z celého světa.


X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018