Systém řízení budovy GEMOS­

Řešení pro branži nápravných zařízení

Pro speciální potřeba a požadavky výkonu trestu potře­bujete speciální systém řízení budovy – jako GEMOS­ JVA. Je doko­nale přizpůsoben právě potřebám nápravných zařízení. Jeho těžiště tvoří např. informace o vězních, sle­dování dveří a ven­kovního pro­s­toru a kom­u­nikační zařízení.

Výko­nové vlastnosti:

  • imple­mentace a napojení sys­tému BASIS-Web do sys­tému GEMOS­
  • zobrazení informací o vězních
  • inte­grace kontroly vstupu s inte­ligentním řízením dveří ke správě tras
  • inte­grace elek­tro­nických zámkových sys­témů
  • inte­grace sys­témů nouzového volání s funkcí vyh­ledávání a lokalizace na půdo­rysu
  • řízení možností tele­fo­no­vání pro vězně
  • zabezpečení horních uzávěrů zdí / zabezpečení oplo­cení v kombi­naci s kamerovými sys­témy
  • přidělení alarmů k praco­vním místům, zaměstnancům nebo rolím (přidělené sféry úkolů) v závislosti na čase, roz­pisech služeb a situ­acích
  • kontrola dozorců

X
Imagefilm
Imagefilm
Jazyk: angličtina
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Weitere Informationen zu unseren Gebäudema­nag­ment­sys­temen finden Sie unter:

www.ela-soft.com