Aknatehno­loogia

GU juurest leiate kõik, mis on vajalik akende ja rõduuste lii­gut­ami­seks ja kinnit­ami­seks. Iga­sugus­tele raamidele ja iga­sugus­tele pai­gal­dusviis­idele. Sellele lisanduvad kõik olulised tarvikud – ja muidugi meie teada-tuntud hea teen­indus.

Sulused fas­saad­idele

Maailma metro­polides kerkivad uued tor­ne­lamud. Nende juurde kuuluvad arvukate funkt­sioonidega klaas­fas­saadid ja kõrge­imad nõudmised disai­nile. Gretsch­-Unitas võimaldab teo­stada hoonete õhu­list välisilmet, pakkudes individuaalseid fasaadi­la­hendusi.

Sulused pöörd-kalda­ken­dele

Ühena rahvusa­he­lis­test turulii­dri­test akna- ja uksetehno­loogia vallas on kontsern Gretsch­-Unitas kom­pe­t­entne partner pöördkaldsuluste osas. Pöördkaldsuluste pro­gramm pakub univer­saalselt kasuta­ta­vaid ja estee­tilisi komplek­sla­hendusi.

Sulused kald-lükan­dus­tele

Meie par­alleel­liugu­riga kaldsulused kindlu­s­t­avad teile ka suurte raskuste korral män­g­levalt kerge ja täpse toimimise – tänu uuendus­likule kel­gut­ehno­loogiale ja uuele sis­es­tuskõverale.

Sulused lükan­dus­tele

Juba sulusesüs­teemi tööpõhimõte tagab turvalise ja asjako­hase toimimise ning ukse kasut­amise. Väärkasut­amine on selle süs­te­e­miga väli­statud.

Sulused lükand-voldi­kus­tele

GU lükand-voldiks­ulused saate kõigile tava­lis­tele puit-, plast-, puit-alumiinium- ja alumiinium­profiilidele. Saate ühe üksuse kohta ühendada ja mugavalt avada kuni seitse voldiktiiba. Barjäär­ivaba põrandaüh­endus muudab tootevaliku täius­likuks.

Tuulutus­moodul

GU tõste-lükan­dsulused sobivad puidust, plas­tist ja metal­list aken­dele. Lisaks ootab teid eriline lahendus tuulutuse ja sobiva ukse­paku jaoks ning lisava­rustusse kuuluv kii­ru­spii­raja.

Hori­sontaalteljega pöördsulused

Hori­sontaalteljega pöörda­kende jaoks pakub GU ideaalseid sulu­seid: viis pealekruvi­tavat või süvi­sta­tavat hori­sontaalteljega pöördlaagrit ning optimaalselt raamima­terjali kohanduvad kes­kkinnitused katavad kõiki levinud kasutusviise - ka erimõõtudes.

Ver­tikaalteljega pöördsulused

Kõik, mida vajate: kaks ver­tikaalteljega pöördsulust koos turvalise ja regulee­ri­tava tiiva­piduri ning raamima­terja­liga optimaalselt kohan­datud kes­kkinnitu­stega. Ver­tikaalteljega pöörda­kent või -ust saab aktivee­rida külgmi­selt või alumi­selt tiiva­profiililt.

Käepidemed

Selge kujunduslik joon kogu hoones – alates aknalink­idest kuni ter­ras­si­ele­men­tide pöördpidemete, kitsa raami suluste ja ukselink­ideni välja. Univer­saalselt kasutatav kõigis hoone­tüüp­ides.

Katusea­kende avamissüs­te­emid

GU katusea­kende avamissüs­te­emide abil lii­gutate ligi­pääsmatuid plast-, puit- või metallkatuse­ak­naid. Eriti soodne, sest ühe aja­miga saab juh­tida mitut tiiba.

Suits­uärastussüs­te­emid

GU suitsu- ja soojaärastussüs­te­emid pakuvad individuaalseid ja vajaduspõhi­seid lahendusi suitsu kiireks ja turvali­seks eemal­dami­seks tule­kahju korral. Iga­päevase õhutuse eest kan­navad hoolt elek­tri­moo­to­riga ajami- ja avamissüs­te­emid.

Tuulutus­profiilid

Tervislik ruumik­liima on hügieeni ja heaolu alus. GU konts­erni aknaõhutajad aitavad väl­tida niiskust ja halli­tust. Neid saab kohandada vas­ta­valt oludele.

Läve­pakud

Nii sää­state rõduuste ja suurte lükand­ele­men­tidega tõeli­selt soojus­en­ergiat: termili­selt eral­datud, CE-ser­ti­fikaa­diga ukse­pakud uuse­hi­tis­tele ja renovee­rimisel on saadaval pea kõigile pro­fiilisüs­te­emidele.

Aknatarvikud

Kinnitus- kuni klaasimi­stehnikani, alumiiniumist aknap­lekkidest kuni vih­masiinideni: siit leiate kvali­teetsed tooted akende ja aknasuluste pai­gal­dami­seks.


X
Allalaadimine
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nimetus Faili suurus Laadi alla
WP00429-00-1-2 Ganzglasfestfeld – Panoramaverglasung für Hebeschiebeelemente 10-19 DEU 430,9 KB Laadi alla
Nimetus Faili suurus Laadi alla
Teeme teoks edu toovad lahendused 8,0 MB Laadi alla