Suitsu- ja soojaärastussüs­te­emid

Suitsu- ja soojaärastussüs­te­emid on enne­tava tule­kaitse oluline koos­ti­sosa. Kõikjal, kus tule­kahju korral on vajalik suits­uärastus­se­adme ülim töökindlus ja kiire suits­ugaasi ära­juhtimine, tagavad Gretsch­-Unitase suitsu- ja soojaärastussüs­te­emid suits­uärastuse turvalise ja automaatse aktiveer­umise. See on üks osa enne­ta­vast tule­kaitse kontsept­sioo­nist, mis hoiab eva­kuat­siooni- ja pääs­t­e­teed suit­s­uvabad, kai­tstes ini­mesi suits­umürgi­tuse eest ja aidates kaasa mate­riaal­sete varade säilimi­sele. Samal ajal tagate iga­päevases õhut­amise käigus soovitud värske õhu juurdevoolu.

Loomulikud suitsu- ja soojaärastus­se­admed (NRWG) vas­ta­valt stan­dardile DIN EN 12101-2

Ver­tikaal­setes fas­saad­ides on need stan­dardi DIN EN 12101-2 kohaselt lubatud üksnes tervikuna kontrollitud tervi­k­süs­te­emidena. Siit leiate GU NRWG süs­te­emi­la­hendused koos kontrollitud ja ser­ti­fit­s­ee­ritud kompo­nen­tidega suurte süs­te­em­imajade puit­profiilidele ja eurosoonega alumiinium­profiilidele kõigi levinud avamisviiside jaoks.

Ajamid 24 V

GU suitsu- ja soojaärastuse ajamid ja avamissüs­te­emid tagavad tule­kahju korral kiire suits­uärastuse ning iga­päevakasutuses ruumide loomuliku ven­ti­lat­siooni. Saate valida kett-, spindel- ja riivistusajamid ja avamissüs­te­emid.

Kes­kused 24 V

GU suitsu- ja soojaärastuskes­kused juhivad elekt­roo­ni­liste juhtimiskes­kus­tena suits­ugaasi ärastust ja iga­päevast ven­ti­lat­siooni. Need koosnevad kom­pakt­se­test ja lai­en­da­ta­va­test moo­duli­test, mille akud tagavad voo­lukatkes­tuse korral talitlusvõime vähe­malt 72 tun­niks.

Suitsu- ja soojaärastussüs­te­emide tarvikud

Kas otsite suitsu- ja soojaärastussüs­te­emide ning iga­päevaste ven­ti­lat­sioo­ni­s­e­ad­mete juht­ele­mente? Siis olete õiges kohas.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019