Erisulused fas­saadi jaoks

Kõiksugu fas­saadi avat­äi­dete spetsia­listina on Gretsch­-Unitas ettevõte, millel on aas­ta­tepikkune kogemus innova­tiiv­sete avamis­mehha­nis­mide väljaa­rendamise vallas. GU-eksperdid ühendavad objektipõhised eri­de­tailid, mis aren­datakse innova­tiivse inse­ne­ritöö abil välja eksk­lusiivselt üksikute pro­jektide jaoks, järele­proovitud ele­men­tidega GU-sorti­mendist. Ülespoole avanevate, par­alleelselt avanevate, pöörd- või keerd-akende suluste abil ning erikon­strukt­sioonide abil vas­ta­valt kli­endi individuaal­se­tele vajadus­tele saab täita kõiki nõudmisi, mida esi­tavad uued avamisviisid ja akna­kujud, pakkudes samas ainulaadset estee­tikat. Tee­nuste palett ulatub tehnili­sest kavandami­sest ja kon­struee­rimi­sest kuni eri­kompo­nen­tide tootmi­seni ja pro­jektide teo­st­ami­seni koos kli­en­diga üle kogu maailma.

Sulused par­allee­lavaneva­tele aken­dele

Eri­la­hendus tiibade jaoks kaaluga kuni 400 kg. Avan­emis­laius 250 mm ja tiiva kõrgus kuni 5 000 mm. Par­allee­lavanevaid aknaid on võimalik valmi­stada lai­aldase GU-käärsuluste sorti­mendi abil kõikide raamima­terjalide jaoks nagu puit, plastik ja alumiinium.

Sulused pöörda­ken­dele

Tän­a­päevased fas­saadid oma maast laeni akendega esi­tavad stan­dard­se­tele sulus­tele uusi välja­kutseid. Nende vajaduste täitmi­seks arendas Gretsch­-Unitas välja spetsiaalsed pöörd-tiibade hinged, mis paik­nevad pei­detult suluse sees või roost­eva­bast tera­sest korpuses ning suu­davad kanda tiiva­raskusi kuni 350 kg.

Sulused üles­avaneva­tele aken­dele

See suluse­programm pakub mit­meid eri­nevaid ülespoole avanevaid käärsulu­seid avan­emisnur­gaga 20° kuni 50°. Kasutada saab kuni 2 500 mm tiivakõrgusi. Ülespoole avanevaid aknaid saab GU-käärsuluste abil valmi­stada kõikide raamima­terjalide jaoks, nagu puit, plastik ja alumiinium.

Individuaalsed
erikon­strukt­sioonid

Kli­endi individuaal­sete nõudmiste täitmi­seks õhutus­ele­men­tide suhtes hoone piir­de­tar­indil arendavad meie spetsia­listid välja innova­tiivseid avan­emis­mehha­nisme. Toetudes oma aas­ta­tepikkusele kogemus­tele ja loova­tele ide­edele töö­tame välja objektipõhi­seid lahendusi.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019