Individuaalsed erikon­strukt­sioonid

Individuaalsed erikonstruktsioonid
 
 

Spetsii­fi­liste nõudmi­stega ehi­taja­tele ja visioonidega arhitekt­idele arendab Gretsch­-Unitas välja innova­tiivseid, mehaa­nilisi või elek­trilisi avan­emissüs­teeme. Paku­ta­vate tööde ja tee­nuste hulka kuulub suluse­la­henduse väljatöötamine ning vajaduse korral ka testimine ja vastu­pidavuse kontrollimine näidis­aknal ja pro­jekti elluviimine. Meie eksper­tide kom­pe­t­ent­sust tõendavad arvukad objektid, millel on kasutatu­dettevõtte Gretsch­-Unitas suluste eri­la­hendusi. Meie lahendused sobivad nii alumiiniumist, roost­eva­bast tera­sest, puidust kui ka plas­ti­kust aken­dele.

Nõudlikud fas­saadi­la­hendused ka stan­dard­sete sulu­stega

Olgu London, Sin­gapur, New York, Zürich, Ist­anbul või Taipei: maailma metro­polide kõige eksk­lusiivsemad kor­terid asuvad päris kõrgel. Juba ammu on kõrghooned muutumas peen­test bür­oo­hoone­test stiil­se­teks tor­ne­lamu­teks. Jutt ei käi suva­lis­test 20-kor­ruse­lis­test maga­la­test, vaid rahvusva­he­lise tun­tu­sega arhitektide elegant­se­test ainulaad­se­test pro­jekt­idest.
Sel­liste ehi­tiste juurde kuuluvad vas­tavad kee­ruka kon­strukt­sioo­niga fas­saadid. Nende väliskuju ja funkt­sio­naal­suse reali­see­rimine õnne­stub tänu ettevõtte Gretsch­-Unitas suurele kom­pe­t­ent­s­usele. Sest GU-eksperdid ühendavad objektipõhised eri­de­tailid, mis aren­datakse innova­tiivse inse­ne­ritöö abil välja eksk­lusiivselt üksikute pro­jektide jaoks, järele­proovitud ele­men­tidega GU-sorti­mendist. Nii on võimalik täita nõudmisi, mida esi­tavad üha uued avamisviisid ja akna­kujud, pakkudes samas ainulaadset estee­tikat ning säili­tades konkur­entsivõimelise hin­nataseme. Seejuures võe­takse arvesse arhitekti soove automaatse või käsitsi avamise ja sulgemise suhtes.  Selles eksk­lusiivses äri­sek­toris ulatub tee­nuste palett tehnili­sest kavandami­sest ja kon­struee­rimi­sest kuni eri­kompo­nen­tide tootmi­seni ja pro­jekti teo­st­ami­seni koos kli­en­diga üle kogu maailma.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019