Par­alleel­liugu­riga sulused
GU-966 (puit/plast) ja GU-968 (metall)

Uuenduslik sulu­se­kombi­nat­s­ioon väli­stab väärkasutuse

Paralleelliuguriga sulused GU-968/200
 
 

Suuremad ukse­avad, suurem kasutusturvalisus, rohkem mugavust

Par­alleel­liugu­riga sulusesüs­te­emis tagab juba sulusesüs­teemi tööpõhimõte tagab turvalise ja asjako­hase toimimise ning ukse kasut­amise. Nii ei teki sulusel, ele­mendil ega kon­strukt­sioonil kahjustusi.

Tänu äsja väljatöötatud käärjo­ok­su­mehha­nis­midele, millel on üleval tiival asuvad kuullaag­ritel jooks­u­rullikud, ja läbi­proovitud kvali­teet­se­tele par­alleel­liugu­riga kaldjooksiku­tele, mis on mon­tee­ritud tiiva ala­ossa, liiguvad liug­tiivad pehmelt ja täpselt lahti ja kinni.

Nii tagavad Gretsch­-Unitase par­alleel­liugu­riga sulused tõhusalt püsiva kasutuse tänu täpsele toimimi­sele ning täidavad kasutaja individuaalsed nõudmised mugavusele, turvali­susele ja kvali­teedile.

Par­alleel­liugu­riga sulused GU-966 (puit/PVC) ja GU-968 (metall) on objekti­la­hendus aken­dele ja rõduus­tele tiiva­laiu­sega kuni 2000 mm ja tiiva­rasku­sega kuni 200 kg.

Par­alleel­liugu­riga suluste GU-966, GU-968 omadused:

  • Talvise ja suvise kliima eri­nevus toob sageli kaasa sulgemi­s­tappide deformeer­umise. Ise­re­guleeruv seenekujulise peaga tapp CLEVERLE sobitub ise vuugivahe tingimus­tele. See väh­endab oluli­selt seadi­stami­sele kuluvat aega nii tootmise kui ka pai­gal­duse käigus.
  • UNI-JETi kes­ks­ulguri stan­dardva­rustuses on väärkasutuse lis­akaitse
  • GU sulu­stega saab valmi­stada kuni 200 kg tiiva­raskuse ja 2000 mm tiiva­laiu­sega elemente

Tehnilised andmed

Kasutu­sala

Raami vab­amõõt [mm]

Tiiva vuugi­laius [mm]Vuugivahe kõrgus [mm]Akna­tiiva max kaal [kg]

Puit/plastma­terjal

GU-966/15038640 – 2000730 – 2350200
GU-966/200

43

640 – 2000

730 – 2350200
Metall
GU-968/15038600 – 2000730 – 2400200
GU-968/20043600 – 2000730 – 2400200

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019