Tuulutus­moodul

Leiutaja ja turuliid­rina pakub GU teile tõste-lükan­dsulu­seid, turva­list sis­semurdmiskai­tset, regulee­ri­tavat ruumiõhutust ja lihtsat montaaži. Need sobivad puidust, plas­tist ja metal­list aken­dele. Lisaks ootab teid eriline lahendus tuulutuse ja sobiva ukse­paku jaoks ning lisava­rustusse kuuluv kii­ru­spii­raja. Muide, meie süs­te­emi­la­hendused tõste-lükand­ele­men­tidele vas­tavad juba täna EnEV range­tele nõue­tele.

Käsijuhitav

Meie käsijuhi­tavad sulused on saadaval kahes vari­andis: tiiva­raskusele kuni 150/300 kg või 300/400 kg. Ka raskemat ver­siooni saab vähest jõudu rakendades kergelt avada ja sulgeda.

Moto­ri­see­ritud juhtimine

Meie mugavad tõste-lükan­dsulused koos elekt­roo­nili­selt juhi­ta­vate moo­to­rite ja and­u­ritega ei ole mitte ainult eriti turvalised, vaid saadaval ka kahes vari­andis: süs­teemi saab pai­galdada näh­t­a­valt või valida elegantse, nähta­matu ver­siooni.

Ukse­pakud

Valik on teie: parim sooju­siso­lat­sioon ja barjäär­ivabad lahendused GU thermostepi ukse­pakkudega. GU moo­dulipõhise ukse­pa­kusüs­teemi kasutuselevõtuks on vaja vähe kompo­nente.

Tõste-lükand-tuulutus

Kui soovite leida tõste-lükand­ele­menti, mis tagab ruumis värske õhu, on GU õige valik: meie WK 2 nõue­tele vas­tavad sulused koos HS-tuulutuse ja inte­gree­ritud putuka­kai­t­sega on kasuta­tavad eri­nevates pro­fiilisüs­te­emides.

HS-SPEED Limiter (kii­rus­epii­raja)

Avamisel ja sulgemisel piirab HS-SPEED tiiva kii­rust. See­läbi saavutatakse usal­dusväärne kaitse hoone­kahjustuste eest ja tagatakse turvaline kasut­amine, eelkõige laste poolt. HS-SPEED Limiter sobib puidust, plas­tist ja metal­list tõste-lükand­ele­men­tidele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019