Arhitekt­idele ja pro­jek­tee­rija­tele

Objektinõu­stamine arhitekt­idele, pro­jek­tee­rija­tele, ehituse peatöövõtja­tele ning ülde­hitu­settevõ­te­tele

Enam kui sajandi oleme tegelenud too­dete ja tehno­loogia­tega, mis on tän­a­päeva ini­mese jaoks ene­sestmõis­te­tavad ja iga­päevased ning mille laia­haarde­list täht­sust enam tavali­selt ei taju­tagi. Arendaja ja tootjana pakume teile lahendusi akende ja uste avami­seks ja lii­gut­ami­seks, sulgemi­seks ja riivi­stami­seks, samuti prakti­list ja turva­list hoo­ne­hal­dust.

 

Meie objektinõu­stamis­te­e­nused
Soovi korral koo­s­tame koo­stöös teiega individuaalse üldkontsept­siooni alates kõigi vajalike funkt­sioonide väljaselgit­ami­sest kuni kli­endile üleandmi­seni. Arve­s­tame sealjuures ka valdkonnaül­este liide­stega.

Loomulikult koo­s­tame teile objektijoo­nised, uste loe­telud, han­ke­doku­mendid ja vajadusel kaab­liskeemid. Konkuree­rivate nõuete korral aitame leida optimaalse lahenduse. Vajadusel töö­tame teie objekti jaoks välja individuaalsed kohan­datud lahendused või erikon­strukt­sioonid. 

Kasu teie iga­päevatöös
Teavi­tame teid asjako­has­test norm­idest ja ees­kirjadest, uuendus­li­kest too­de­test ja sel­lest, mida need teie jaoks planee­rimisel ja teo­st­amisel täh­endavad. Peale selle on meil pakkuda hulk semi­nari, mida saab kor­raldada nii meie kui ka teie juures.

Kuna ehituse peatöövõtjad soovivad tutvuda lahenduste toimimise ja kvali­tee­diga, kor­ral­dame ja viime objektil läbi demon­s­t­rat­sioonid ning esitleme soovi korral eri vari­ante ja funkt­sioone. Alter­na­tiivina võite vaa­data meie tehtud töid kogu maailmas. Meie kon­tatkisikud on teie käsutuses 35 riigis.

Semi­narid ja kooli­tused

Gretsch­-Unitase konts­erni semi­na­ride hulgas on üle 100 semi­nari sel­listel teemadel nagu aknatehnika, uksetehnika ja automaatsed sisen­emissüs­te­emid. Lisaks teavi­tame teid kõigist olu­lis­test norm­idest ja ees­kirjadest ning nende prak­tikasse rakendami­sest.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019