Automaatsed läbi­pää­sus­üs­te­emid

Tore, et tun­nete huvi meie automaatuste ja klaaslükan­ds­einte ulatus­liku pro­grammi vastu, mille hulgast leiate sobivad tooted pea igasse valdkonda. Ükskõik mille kasuks ots­u­s­tate – meie toe­tame teid oma tuntud tervi­k­te­e­nu­sega: alates objek­tis­petsii­fi­lis­test joo­nis­test, montaažist ja kasutuselevõtust kuni suure teen­indusvõrgus­tikuni.

Liuguste automaa­tika

Lisaks meie prak­tikas läbi­proovitud lükan­dus­tele pakume teile lahendusi ka suurte tiiva­raskuste (kuni 200 kg) jaoks, tele­s­ko­opva­ri­ante ning pöörd- ja nurklükan­duksi. Kõik avanevad ja sulguvad kiiresti ja on töökindlad.

Pöörduste automaa­tika

Kui soovite pöördust automa­ti­see­rida, olete õiges kohas. Meie pöördukse­aja­mitega automa­ti­see­rite välisuksed, sis­euksed ning tule- ja suits­utõkkeuksed. Barjäär­ivaba ehit­amine on võimalik kõikjal.

Karus­selluste automaa­tika

Valmi­s­tame optimaalse karus­sellukse teie soovide järgi: sageli on selleks peene raami ja alumiini­umkon­strukt­sioo­niga manu­aalne või automaatne karus­selluks, esindus­sis­sepääsudes üleni klaa­sist lahendu­sena ja suure kasutustiheduse korral suure ruumi karus­selluks.

Juurdepääsu regulee­rimine

Firma hoo­nesse juurdepääsu regulee­rimine või suurte rahva­hul­kade suu­namine liikumiska­nali­tesse: GU Automatic pakub igaks vajadu­seks sobivat ja visuaalselt nau­di­tavat lahendust.

Klaaslükan­ds­einad

Meie klaaslükan­du­stega saavutate üht­aegu läbi­paistvuse ja eral­datuse. Käsitsi ja moo­tori abil lii­guta­tavad ele­mendid pakuvad teile kõiki võima­lusi.


X
Allalaadimine
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nimetus Faili suurus Laadi alla
Teeme teoks edu toovad lahendused 8,0 MB Laadi alla