eesti
русский

Juurdepääsu regulee­rimine

Eri­nevad juurdepääsu regulee­rimise süs­te­emid eri­nevad käsits­emise ohutuse, liikumis­mugavuse ja liikumis­sage­duse poolest. Juurdepääsu regulee­rimise lahendused on mitte ainult funkt­sio­naalsed ja ohutud, vaid seavad üles ka uued estee­tika ja disaini mõõdupuud.

Pöördväravad

Olgu üksikult või jadamisi lüli­ta­tavad, sise- või välitingimustes: pöördväravad on kõige levinum juurdepääsu regulee­rimise viis ja neil on palju eri­nevaid kasutusvõima­lusi.

Ver­tikaalne pöördvärav

Tänu kvali­teet­sele, õhuli­sele disai­nile ja vaik­sele töö­mehha­nis­mile sobivad ver­tikaalsed pöördväravad suurepära­selt esindus­li­kesse hoone­tesse ning poolkõrge 4-tiivaline mudel võimaldab suure­mate inimhul­kade juurdepääsu regulee­rimist.

Pen­de­luksed

Kombinee­rituna moto­ri­see­ritud pen­de­lu­stega saab juurdepääsu regulee­rimist kujundada barjäär­iva­balt ja võimaldada ka esemete transporti.

And­u­riga väravad

Kasutajasõbralik liikumis­mugavus, suur läbi­laskevõime ja esinduslik välimus: and­u­riga väravad pakuvad juurdepääsu regulee­rimise lahendusi kõrge­imal tasemel.

Luge­ripostid ja liikumis­teede eraldajad

Luge­ripostidele pai­gal­datakse reeg­lina juurdepääsukontrolli süs­te­emid, LED-lambid ja eva­kuat­sioo­niuste termi­nalid. Ena­masti kasutatakse neid pen­de­luste ja ver­tikaalse pöördristi puhul GU-GT 1000, kuna seejuures pole võimalik inte­gree­rimine juurdepääsu regulee­rimise süs­teemi korpusesse.

Turva-karuselluksed ja turva-pöördlüüsid

GU-konts­erni kom­paktsed turva-karuselluksed ja turva-pöördlüüsid tagavad usal­dusväärse ja mugava juurdepääsu regulee­rimise ka ilma järelevalve­per­so­nalita.

Portaali pöördrist

Olgu tehastes või vabaajaveetmise asutustes, staadionitel või läbi­pääsudel maa-alus­test garaažidest hoone­tesse: GU-konts­erni moo­to­r­aja­miga portaali pöördristid pakuvad tänu rohke­tele mudeli­tele ja kon­figu­rat­sioonidele lahendusi kõikidele vajadus­tele ohutuks juurdepääsu regulee­rimi­seks välitingimustes.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019