eesti
русский

Pen­de­luksed

Lapsevan­k­ritega ja rata­stoolis ini­mes­tele ning koh­vritega reisija­tele kuju­tavad pöördväravad ja ver­tikaalsed pöördristid endast takistust. Kombinee­rides need GU-konts­erni moto­ri­see­ritud pen­de­lu­stega on juurdepääsu regulee­rimise seade kõikidele mõlemas suunas hõlpsalt läbitav. Need on elegantse välimu­sega, koosnevad roost­evabadest materjalidest ning sobivad seega nii bür­oo­hoone­tesse, kui ka vabaaja­kes­kus­tesse ja lennujaama­desse.

Mudelid:

Pendeluks GU-IT 1000

Pendeluks GU-IT 1000 Kõrgekvali­teetne klaasi ja roost­evaba terase kombi­nat­s­ioon pääseb eriti hästi mõjule pen­de­lukse puhul GU-IT 1000. Mudeli GU-IT 1000 kasutajad saavad nautida ukse kerget ja vaikset töö­mehha­nismi, hoone haldajad aga hooldusvaba mehaa­nikat.

Pendeluks GU-IH 1000

Pendeluks GU-IH 1000 Optimaalne täi­endus barjäär­ivabaks ligi­pääsuks juurdepääsu regulee­rimise süs­te­emides: pen­de­luks GU-IH 1000. Roost­evaba, vastu­pidav ja pika kasutuseaga, on see mõeldud suurte inimhul­kade läbi­laskmi­seks. Tänu blokee­rimis­se­ad­mega inte­gree­ritud aja­mile ja diskreet­sele roost­eva­bast tera­sest välisilmele saab seda pen­de­lust hõlpsasti inte­gree­rida hoone arhitektuu­riga.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019