Karus­selluste automaa­tika

Olgu tegu üleni klaa­sist, suure ruumi või tavalise karus­selluk­sega: GU Automatic on parima kvali­teedi ja kontrollitud turvali­su­sega. Visuaalselt atraktiivse ning tõm­betuule ja müra eest kai­t­stud sis­sepääsuala jaoks, mida on võimalik saavutada vaid karus­sellu­stega, pakume individuaalseid kujundusvõima­lusi.

Stan­dardka­rus­sellus­tele GRA

Ükskõik, kas see käivi­tatakse käsitsi või automaatselt: eri­nevad kon­strukt­sioo­niva­ri­andid ja mit­me­kesine lisava­rustus võimaldab saada individuaalse lahenduse nii kujunduse kui ka mõõt­mete poolest.

Täisklaa­sist karus­sellus­tele GGG

Minimaal­sete pro­fiilide ja klaaskatu­sega sobib üleni klaa­sist karus­selluks klaas­fas­saa­diga kokku. Ka automaatne mudel on maksimaalselt läbi­paistev, sest ajam asub põrandas.

Suure­ma­hu­lis­tele karus­sellus­tele GGR

Täis­automaatne juurdepääs suurele ini­meste hulgale, ka koos ostukärude, lapsevan­k­rite ja rata­stoo­liga. Tugevaid tiibu saate hädao­lukorras kiiresti kokku klappida.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019