Kontsern Gretsch­-Unitas

Kontsern Gretsch­-Unitas koosneb rohkem kui 50 tootmis- jamüügies­induse enam kui 35 riigis. Rahvusva­he­li­selt juh­tivate kaub­amärkidega GU (sulused), BKS (lukud, lukusüs­te­emid) ja FERCO (sulused) pakub kontsern "süs­te­emset edumaad".

Kokku too­de­takse ja müüakse ligi 30 000 toote­ar­tiklit akna- ja uksetehno­loogia, automaat­sete sis­sepääsude ja hoo­ne­hal­dussüs­te­emide valdkon­nast, mida kõike saab ükstei­sega kombinee­rida. Kokku ligi 3700 töötaja ja enam kui 100 aasta pikkuste tra­dit­sioonidega ei arenda GU kontsern mitte ainult üksik­too­teid, vaid ka individuaalseid tervik­la­hendusi suur­tele pro­jekt­idele. Koos arhitektide, pro­jek­tee­rijate ja pro­fiilisüs­te­emide tootja­tega luuakse visio­näär­liku arhitektuuri ja uuendus­liku tehno­loogia har­moo­nilisi ühendusi.

1907. aastal Viktor Gret­schi poolt loodud pereettevõte on tän­a­päeval vendade Julius ja Michael von Reschi kätes.

Esin­datud kogu maailmas

Üle 50 tootmis- ja müügies­induse enam kui 35 riigis. Ülevaate kõigist ettevõtte esindus­test koos kon­takt­in­foga leiate järgmi­selt leheküljelt.

Arvud, andmed, faktid

Selles rubriigis saate heita pilgu konts­erni Gretsch­-Unitas kõigile oluli­se­ma­tele arvudele, and­me­tele, fakt­idele.

Ajalugu

Sel­lest jao­ti­sest leiate meie põneva, rohkem kui 100 aasta pikkuse ajaloo oluli­semad ver­stapostid.


X
Allalaadimine
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Nimetus Faili suurus Laadi alla
Teeme teoks edu toovad lahendused 8,0 MB Laadi alla