Ajalugu

Üle 100 aasta uuendusi

GU ajalugu – isikud (vasa­kult pare­male): Hansy Maus, Johann Maus, Viktor Gretsch­GU ajalugu – esi­mene tootmishoone Stuttgart-Feuerba­chisGU ajalugu – töökoda – akna­fik­saa­to­rite, väikesuluste ja nöörtõm­mit­saga laevalgus­tite tootmineGU ajalugu – oluline ver­stapost tootea­renduses: lükan­dukse­sulusedGU ajalugu – suun­anäi­taja pro­jek­tee­rija­tele ja ehi­taja­tele: toote­ka­taloog 'Moodne arhitekt' (u 1930)BKS-i ajalugu – värvimi­stöökoda, u 1910BKS-i ajalugu – võt­me­töökoda, u 1910BKS-i ajalugu – pres­simi­stöökoda, u 1910BKS-i ajalugu – tooteajalugu

1907 alu­stas ide­edest pakatav tehnik Viktor Gretsch­ nöörtõm­mit­saga laevalgus­tite, akna­fik­saa­to­rite ja väikegarnituu­ride tootmist. Kolm aastat hiljem võttis ta part­ne­riks ja tegevjuhiks kaup­mehe Johann Mausi. Tema jär­eltulijad Julius Maus von Resch ja Hans Maus arendasid ettevõtte rahvusva­he­li­seks ettevõtteks. Vennad Julius ja Michael von Resch on tän­a­päevase Gretsch­-Unitase konts­erni kolmanda põlvkonna juhid. Kaheküm­nen­datel ja kolmeküm­nen­date alguses arendas ettevõte enam kui 120 patenti ning müüs oma too­teid edukalt kogu Euro­opas. Pärast raskeid aegu õnnestus ettevõte uuesti üles ehitada, misjärel koliti see Stutt­gardis Ditzin­geni. Seits­meküm­nen­datel laienes firma konts­er­niks: algul osteti Prant­suse suurim sulu­se­tootja FERCO, seejärel juhtiv luku­mark BKS ning loodi oma tee­nu­seettevõtted. Nii tekkis võimas kontsern, mis pakub kvali­teet­seid ja omavahel ühi­lduvaid too­teid ja tee­nu­seid akende, uste ja sis­sepää­sus­üs­te­emide ning hoo­ne­hal­duse valdkonnas.

Kontsern aegade jooksul

1903    loodi ettevõte Boge & Kasten, Solingen (BKS)

1907    Viktor Gretsch­ loob ettevõtte Hermann Gretsch­ GmbH ja
            metalli­too­dete vabriku UNITAS

1910    Johann Maus saab tegevjuhiks ja part­ne­riks

1924    Gretsch­-Unitas taotleb oma lükan­dukse­sulus­tele patendi

1938    BKS töötab välja veel tän­a­päev­algi levinud ümar­sil­indri

1975    Gretsch­-Unitas omandab osaluse Prant­suse suur­imas sulu­se­tootjas
            FERCO

1979    GU-SECURY mul­ti­punktluku väljatöötamine

1981    loodi and­me­töötlu­settevõte AGENA GmbH

1983    kontsern omandab Saksa tun­tuima lukkude, ukse­sulgu­rite
            lukusüs­te­emide ja paa­nika­lukkude tootja BKS-i

2000    oman­dati ettevõte ela-soft, mis töötas välja eduka
            hoo­ne­hal­du­starkvara GEMOS­

2001    oman­dati ettevõtted ATS GmbH (automaatsed sis­sepää­sus­üs­te­emid) ja
            Tür + Tor Service GmbH & Co. KG; tän­a­päeval: GU Automatic GmbH ja
            GU Service GmbH & Co. KG

2001    asutati ettevõte Gretsch­-Unitas Logistik GmbH

2003    tra­dit­sioonidega kaub­amärk: 100 aastat ettevõtet BKS GmbH

2006    BKS krooni­takse sajandi kaub­amärgiks

2007    tra­dit­sioonidega kaub­amärk: 100 aastat ettevõtte Gretsch­-Unitas GmbH
            sulu­seid


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019