Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Eri­nevalt paljudest teis­test süs­te­emidest ei ole GEMOS­ tootjas­petsii­fi­liste süs­te­emide too­te­täi­endus graa­fi­lise kasutajaliidese kujul, vaid täi­esti tootja­neutr­aalne ning üle 400 inte­gree­ritud liide­sega. Nii saate GEMOSe abil sõlt­umata tootjast juh­tida, visuali­see­rida ja hin­nata eri süs­teeme ja sead­meid ühelt kasutajaliide­selt.

Suur skalee­ri­tavus, mis on jagatud ast­me­teks Light, Stan­dard ja Pro­fes­sionell, pakub väikes­tele, kes­kmis­tele ja suur­tele objekt­idele alati õige kasutusvõimaluse.

Mis on GEMOS­?

GEMOS­ on hone­hal­dussüs­teem, mille abil saate juh­tida ja visuali­see­rida eri­nevaid turva-, side- ja meediatehnikasüs­teeme sõlt­umata tootjast ja too­te­tüü­bist ühelt kasutajaliide­selt.

Riistvara kompo­nendid

Laia valiku 19-tollise tehno­loogiaga riistva­ra­kompo­nendid saab ühendada ettevalmi­statud kaab­lite abil modulaar­sesse tervi­k­süs­teemi. Pai­gal­damine toimub plug-and-play-põhimõttel.

Valdkonnapõhised lahendused

Igal valdkonnal on oma nõuded ja pro­t­sessid. GEMOS­ pakub täius­likku lahendust mit­me­ot­st­arbe­lis­tele areen­idele, logis­tikavaldkonda, van­g­la­tele ja and­me­kes­kus­tele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019