Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Pai­ndlik, võimas, tootja­neutr­aalne

GEMOSe süsteemiarhitektuur
 
 

Tere tule­mast Sak­samaa juh­tivasse hoo­ne­hal­dussüs­teemi, mis hõlmab üle 500 pai­galdise ja enam kui 400 liidest. Tänu modulaar­sele ehitusele saate GEMOSe abil reali­see­rida mit­mekülgseid lahendusi alates ühe asuko­haga süs­te­emist kuni ettevõtteülese mitme asuko­haga süs­te­emini.

Hoo­ne­hal­dussüs­teemi GEMOS­ omadused:

 • Tootja­neutr­aalne: võimalik inte­gree­rida eri­nevaid tootjaid
 • Veebipõhine: võimalik luua individuaalne kasutajaliides
 • Parim saadavus: redun­dant­s­us­kontsept­sioonid võrgule, serve­rile, and­mebaasile jne.
 • Spetsiaalsed valdkon­nala­hendused spordiareen­idele, logis­tikaettevõ­te­tele, van­g­la­tele, and­me­kes­kus­tele
 • CAD-failide otse­import võimaldab põhiskeeme salve­stada otse ehitusjoo­nise formaadis
 • Suur skalee­ri­tavus, mis on jagatud kolmeks ast­meks: Light, Stan­dard ja Pro­fes­sionell
 • Tarkvara, riistvara ja lits­entside modulaarne üle­se­hitus

Süs­teemi ülevaade:

 • Modulaarne ehitus: mit­mekülgsed lahendused alates ühe asuko­haga süs­te­emist kuni ettevõtteülese mitme asuko­haga süs­te­emini.
 • Igal süs­te­emil on oma keel, oma nõuded ja see nõuab kasutajalt kind­laid teadmisi: GEMOS­ mõi­stab ja tõlgib kõigi süs­te­emide keelt; see seob kogu info ühele plevaat­likule kasutajaliide­sele ja viib muu hulgas süs­te­emide teated ühte kohta kokku
 • Redun­dant­s­us­kontsept­sioone saab sõltuvalt vajadu­sest rakendada töökoha, võrgu, serveri ja liidese tasandil

n  Tule­kahjualarmisüs­te­emid

n  Kallale­tungi- ja sis­semurdmi­salarmisüs­te­emid

n  Videojälgimissüs­te­emid

n  Juurdepääsukontrollisüs­te­emid

n  Kus­tutus- ja soojaärastussüs­te­emid

n  Eva­kuat­sioo­niuste ja lüüside juhtimine

n  Kõne-, ukse­tele­foni-, inter­komisüs­te­emid

n  Elek­trilised valjuhääldisüs­te­emid

n  Tele­fo­nisüs­te­emid (TK) (Voice over IP)

n  Hoonejuhtimi­stehnika

n  Isik­likud hädakõ­nesüs­te­emid (PNA)
n  Raadiosüs­te­emid

n  Meediatehnika (audio, video­, juhtse­admed)
n  Ohu-, rikke- ja teavituss­ps­te­emid

n  IT-riistvara SNMP kaudu
n  Lif­tide juhtse­admed
n  Mehhat­roo­nilised lukusüs­te­emid
n  Ilmajaamad

Liide­se­h­aldus:

 • GEMOSe abil hal­date paljusid meedi­asüs­teeme, side- ja turvasüs­teeme täi­esti tootja­neutr­aalselt. Füüsikali­selt seote süs­teemi ühe lihtsa kon­takti, see­rialiidese või TCP/IP kaudu. And­mete sidumine toimub eri­la­hendu­sena või stan­dardse lahendu­sena (nt OPC, BACnet, LON või EIB).

  Siiani on süs­teemi ühen­datud muu hulgas järgmisi süs­teeme:

  • Tule­kahjualarmisüs­te­emid
  • Kallale­tungi- ja sis­semurdmi­salarmisüs­te­emid
  • Videojälgimissüs­te­emid
  • Juurdepääsukontrollisüs­te­emid
  • Kus­tutus- ja soojaärastussüs­te­emid
  • Eva­kuat­sioo­niuste ja lüüside juhtimine
  • Kõne-, ukse­tele­foni-, inter­komisüs­te­emid
  • Elek­trilised valjuhääldisüs­te­emid
  • Tele­fo­nisüs­te­emid (TK) (Voice over IP)
  • Hoonejuhtimi­stehnika
  • Isik­likud hädakõ­nesüs­te­emid (PNA)
  • Raadiosüs­te­emid
  • Meediatehnika (audio, video­, juhtse­admed)
  • Ohu-, rikke- ja teavituss­ps­te­emid
  • IT-riistvara SNMP kaudu
  • Lif­tide juhtse­admed
  • Mehhat­roo­nilised lukusüs­te­emid
  • Ilmajaamad


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019