Valdkonnapõhised lahendused

Igal valdkonnal on oma nõuded ja pro­t­sessid. GEMOS­ pakub spetsiaalselt kohan­datud lahendusi van­g­la­tele, and­me­kes­kus­tele, mit­me­ot­st­arbe­lis­tele areen­idele ja logis­tikaettevõ­te­tele.

Van­g­la­tele

GEMOSe valdkon­nala­hendus JVA on mõeldud spetsiaalselt karistusasutuse vajadus­tele ja nõue­tele. Raskus­punktid asuvad asutuses viibijaid puudu­ta­vatel and­metel, uste ja väli­sala jälgimisel ja sidepidamisel.

And­me­kes­kus­tele

GEMOS­ Data­cen­ter­Control töötati välja spetsiaalselt moodsa ja turvalise and­me­kes­kuse vajadus­tele. Füüsilise turvali­suse, kohalolu kontrolli ja tempe­ratuuri jälgimise juhtimine ja hal­damine toimub tsentr­aalselt.

Spordi­asutus­tele

Staadionite ja mit­me­ot­st­arbe­liste staadionite jaoks sobib kõige paremini GEMOSe moodul Are­naControl. Väga hea kät­te­saadavu­sega IT- ja tele­kom­mu­nikat­sioo­ni­struktuuri abil kontrollib see turva- ja meediatehni­list varustust.

Logis­tikaettevõ­te­tele

Logis­tikaettevõt­tena võiks teile huvi pakkuda valdkon­nala­hendus GEMOS­ LogisticsControl. See moodul haldab pro­t­sesse alates vastuvõtust ja sis­sesõidust kuni väljasõidu ja välja­regi­stree­rimi­seni.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019