Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Valdkon­nala­hendus Are­naControl

Spord­i­raja­tiste ja mit­me­ot­st­arbe­liste areenide pro­jek­tee­rija või varu­stajana seate hoone tehnili­sele varustusele kindlasti kõrgeid nõudmisi. Lisaks IT- ja tele­kom­mu­nikat­sioo­ni­struktuuri väga heale saadavusele ning par­i­ma­tele turvanõue­tele on küla­s­tajate sis­selub­amise jaoks eelkõige ots­u­stav meediatehno­loogiline varustus, nt kõlarid ja näidikutahvlid.

GEMOS­ Are­naControl kontrollib ja juhib kõiki vas­ta­vaid kompo­nente, nt kõlari- ja kõnevõi­mendussüs­te­emid, tablood ja tele­ri­se­admed ning IT- ja tele­kom­mu­nikat­sioo­ni­s­e­admed. Kui eri üritustel on eri nõuded, võib kasutada eelmää­ra­tletud stsenaa­riume ja individuaalseid tööko­ha­liide­seid bei. Tänu tarkva­rabaasil süs­te­emide pai­ndlik võrku ühendamise võimalusele on see ideaalne platvorm kõigi selle valdkonna tüü­p­i­lis­tele nõue­tele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019