Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Valdkon­nala­hendus LogisticsControl

Kui olete logis­tikaettevõtja, on GEMOSe valdkon­nala­hendus LogisticsControl mõeldud just teie vajadus­tele ja nõue­tele. Selle moo­du­liga saate hallata kõiki pro­t­sesse. Alates vastuvõtust ja sis­sesõidust kuni laadimise, marsruutide, väljasõidu ja välja­regi­stree­rimi­seni.

Saate minimaal­sete per­so­nalikuludega kontrollida, doku­men­tee­rida ja analüüsida kõigi ühen­datud jaamade kor­rektset läbivoolu, nt juurdepääsukontrolli, kom­mu­nikat­siooni, kau­ba­hal­duse ning video­- ja teavitussüs­te­emide korral. Peale selle saate optimee­rida laadimis­prot­sessi laadimisvära­vate visuali­see­rimise ning veo­kijuh­tide juhendamise teel nt LED-näidikute abil.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019