Hoo­ne­hal­dussüs­teem GEMOS­

Valdkon­nala­hendus van­g­la­tele

Van­g­late erivajaduste ja nõuete jaoks on vaja spetsiaalselt hoo­ne­hal­dussüs­teemi – nagu GEMOS­ JVA. See on loodud spetsiaalselt van­g­la­tele. Selle raskuskese asub nt asutuses viibijaid puudu­ta­vatel and­metel, uste ja väli­sala jälgimisel ja sidepidamisel.

Eelised:

  • BASIS-Webi süs­teemi rakendamine ja ühendamine GEMO­Sega
  • Asutuses viibijaid puudu­ta­vate and­mete kuvamine
  • Juurdepääsukontrolli inte­gree­rimine nutika uksejuhtimi­sega tee juhatami­seks
  • Elekt­roo­ni­liste lukusüs­te­emide sidumine
  • Isik­like hädakõ­nesüs­te­emide sidumine, asukoha määra­mise ja lokali­see­rimi­sega põhi­plaanil
  • Asutuses viibijate heli­stamisvõima­luste juhtimine
  • Müüri­serva kaitse / tara kaitse kombinee­rituna video­süs­te­emidega
  • Alarmide jaotamine töökohtade, töötajate või rollide alusel (mää­ratud ülesandevaldkonnad) sõltuvalt kellaajast, töögraa­fi­kust ja olukor­rast
  • Valvu­rite kontroll

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019