All­alaaditud materjali kasutustingimused

1. All­alaadimise jao­ti­sest leiate konts­erni Gretsch­-Unitas poolt aval­datud sisu. Kogu all­alaadimi­seks kät­te­saadav materjal on auto­riõiguste kaitse all ning kai­t­stud saksa ja rahvusvahlise kaub­amärgi-, autori- ja and­mebaasiõigu­stega.

Konts­erni Gretsch­-Unitas poolt all­alaadimi­seks saadaolevate and­mete kasutusõigus kuulub Gretsch­-Unita­sele või tema lits­entsi­andjale. Peale nimeatud kasutusviiside pole kasutajal sisule mingeid muid õigusi.

Iga­suguste muu­datuste tegemine, ka pildi- ja infoma­terjali värvilikujunduse osas, on kee­latud. Muutmata failide aval­damise või edasi­andmi­sega seoses pole lubatud levitada tootega mit­te­seotud või toodet kahju­s­tavat sisu.

2. Teavi­kuid, brošüüre, katalooge ja muid faile, mida Gretsch­-Unitas võimaldab alla laadida, võib välja trükkida, kuid nende sisu ei tohi muuta. Üksikuid lehekülgi, illu­s­t­rat­sioone või tekste pole lubatud eraldi salve­stada, paljundada ega muul moel kasutada. And­meid võib muutmata kujul edasi anda. Müümine pole lubatud.

3. Ehkki all­alaadimi­seks paku­tavad failid on vii­ruste suhtes kontrollitud, ei saa vas­ta­vate ründe­koodide ole­ma­so­lust tingitud kahjustusi saja­prot­sendili­selt väli­stada. Seetõttu peab kasutaja all­alaadimisel teo­stama uue vii­ru­s­e­kontrolli.

All­alaadimise kohta keh­tivad meie all­alaadimise tingimused, millega all­alaadimisel nõu­stute.