Tarkvar­ala­hendused ja veebi­platvormid

Planee­rimine – tellimine – teavit­amine – hal­damine

Veebi kaudu ja elekt­roo­niline saatmine tagab teile tõrge­teta and­meed­astuse, väiksema materjalihulga, lühema tar­neaja, keh­tivad hinnad ja tingimused ööpäeva­ringselt ja seitsmel päeval nädalas.

Gretsch­-Unitas annab teie käsutusse tarkvar­ala­hendused ja veebi­platvormid, mis toe­tavad teid iga­päevatöös ning aitavad kaasa äri­prot­ses­side öko­no­om­se­maks muutmi­sele. Siin, nagu ka kõigi muude GU too­dete puhul pole fookuses mitte üksnes üksikud ele­mendid, vaid ka tervik­la­henduste kujundamine uusimate nõuete järgi.

Nende töör­ii­stade järjepidev edasia­rendamine ja uuendamine kindlu­stab pidevad eelised kõrgel tehnilisel tasemel. Astuge koos meiega elekt­roo­nilise side maailma ja veenduge selle eelistes.

Cust­omer Informa­tion System

Cust­omer Informa­tion System (CIS) on tellimis- ja kli­endi­te­a­be­süs­teem kõigi Gretsch­-Unitase konts­erni tootevaldkondade jaoks.

con­fiGU­rator

con­fiGU­rator töötati välja materjali- ja tarvi­kulo­en­dite koo­st­ami­seks prak­tikapõhiste sis­es­tuspa­ramee­trite alusel.

MasterKey­System

MasterKey­System (MKS) on inter­ne­tipõhine planee­rimis- ja tellimis­platvorm spetsiaalselt võt­mesüs­te­emidele. Tarkvara on välja töötatud ees­märgiga hõlbu­stada võt­mesüs­te­emide ja sulgursüs­te­emide tellimuste käsitlemist ning pakkuda mugavalt maksimaalselt lisa­te­e­nu­seid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MasterKey­System (MKS) on inter­ne­tipõhine planee­rimis- ja tellimis­platvorm spetsiaalselt võt­mesüs­te­emidele. Tarkvara on välja töötatud ees­märgiga hõlbu­stada võt­mesüs­te­emide ja sulgursüs­te­emide tellimuste käsitlemist ning pakkuda mugavalt maksimaalselt lisa­te­e­nu­seid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KeyManager

KeyMa­na­geri näol on turule tulnud ainulaadne tarkvara, mis haldab ja doku­men­teerib tervik­likke lukusüs­teeme koos nende mehaa­ni­liste, mehhat­roo­ni­liste ja elekt­roo­ni­liste too­de­tega ning pro­grammeerib mehhat­roo­nilisi ja elekt­roo­nilisi süda­mikke ja lugejaid.

Han­ke­haldur

Han­ke­haldur on äärmi­selt mugav ja efektiivne töör­iist tervik­like tootekirjelduste ja han­ke­tek­stide kiireks koo­st­ami­seks kõigi Gretsch­-Unitase too­dete kohta.

Order by Scan­ning

Order by Scan­ning (ObS) on kvali­teetne ja lihtsalt kasutatav skan­ner­tellimissüs­teem, mille abil tehakse kindlaks tootmis, lao või hal­duse tellimisvajadus spetsiaal­sete ribakoodide abil.

Elekt­roo­niline sidumine kau­ba­hal­dussüs­te­emidega

Optimaalsed liidesed tellimuste efektiiv­seks elekt­roo­nili­seks käitlemi­seks kli­endi oma materjalihal­dussüs­te­emis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimaalsed liidesed tellimuste efektiiv­seks elekt­roo­nili­seks käitlemi­seks kli­endi oma materjalihal­dussüs­te­emis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarvi­kuand­mete teenus

Kontsern pakub lähtuvalt kli­endi vajadus­test individuaalsed tarvi­kuand­meid pro­jektipõhiste akna­programmide kohta.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019