con­fiGU­rator

Akende, uste ja sis­sepää­sus­üs­te­emide toote­kon­figu­raator

con­fiGU­rator töötati välja materjali- ja tarvi­kulo­en­dite koo­st­ami­seks prak­tikapõhiste sis­es­tuspa­ramee­trite alusel. Lähtuvalt ele­mendi objektipõhis­test and­me­test (nt kuju, pro­fiilisüs­teem, värv, turvak­lass) saate sekundi­tega tehnili­selt kor­rektse materjalilo­endi.

Funkt­sioonid

 • Suluste ja materjalilo­en­dite koo­st­amine
 • Tellimis­lo­en­dite ja tehni­liste materjalilo­en­dite koo­st­amine koos pai­gal­dusjoo­ni­stega CAD-vor­mingus
 • Pakkumise koo­st­amine keh­tivate tingimuse või kataloogihindade alusel, pro­fes­sio­naalne, prinditav kujundus
 • Mugavad tellimisvõimalused koos inte­gree­rimi­sega Cust­omer Informa­tion Sys­te­misse (CIS)

Eelised

 • Mugav ja paroo­liga kai­t­stud juurdepääs inter­ne­tile­hitseja kaudu – koha­likku arvu­tisse installimine pole vajalik
 • And­mete koo­st­amine lähtuvalt keh­tiva­test hindadest, tingimus­test ja tehni­lis­test nõue­test
 • Erivormide kon­figuree­rimine
 • Paa­nika-, tuletõkke- ja mul­ti­punktlukkudega uste kon­figuree­rimine koo­skõlas stan­dardi­tega EN 179 ja EN 1125 tor­u­raam-, puit- ja ter­a­suste kohta
 • Pro­fiil­ipõhiste suluseva­ri­an­tide arve­stamine turu juh­tivate süs­te­e­mi­t­ootjate pro­fiilide korral
 • Individuaalne pakkumiste ja aadres­sihaldus
 • Mit­mekeelne kasut­amine
 • Riigis­petsii­fi­liste sulu­se­kon­figu­rat­sioonide kasut­amine

Süs­te­eminõuded

 • Inter­ne­tiüh­endus
 • Inter­ne­tile­hitseja (alates Internet Explorer 7.0 või Mozilla Firefox 3)

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on con­fiGU­ra­tori süs­teemi kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

configurator(at)g-u.de