Han­ke­haldur

Ehitushangete pro­gramm kõigile GU konts­erni too­de­tele

Han­ke­haldur on äärmi­selt mugav ja efektiivne töör­iist tervik­like tootekirjelduste ja han­ke­tek­stide kiireks koo­st­ami­seks kõigi Gretsch­-Unitase too­dete kohta. Neid saab eda­stada digitaalselt.

Han­ke­hal­du­risse inte­gree­ritud Gaebi impordifunkt­siooni abil saate käi­ma­soleva hanke veebis siduda ja seda edasi töödelda.

Eelised

 • Mugav ja paroo­liga kai­t­stud juurdepääs inter­ne­tile­hitseja kaudu – koha­likku arvu­tisse installimine pole vajalik
 • Püsiva vor­minguga and­meva­hetus vas­tavad Gaebi stan­dardi­tele
 • Gaebi impordifunkt­sioon – üles­laadimine han­ke­hal­du­risse
 • Gaebi vaatur – impord­itud hangete kuvamine
 • Tasuta ja ajali­selt pii­ra­matu kasut­amine
 • Impord­itud Gaebi and­mete töötlemine
 • Tavaasend, põhiasend, juhistekst, alter­na­tiivne asend
 • Materjalilo­en­dite efektiivne töötlemine
 • Pikk tekst / lühike tekst
 • Hankep­ortseduuri läbi toet­amine
 • Teksti­p­lokkide ja materjali­tek­stide nihut­amine
 • Tervik­liku hanke­p­rogrammi funkt­sio­naalsus
 • Vaba­teksti võimalus individuaal­seks kohandami­seks ja kujundami­seks
 • Materjalilo­en­dite koo­st­amine kõigist GU konts­erni tootevaldkondadest
 • Ostukorvi funkt­sioon han­ke­tek­stide kasut­ami­seks
 • Too­te­tek­stide jao­tises skeemid ja toote­fotod
 • Välja­stamine vor­min­gutes Word / Excel / Gaeb81 / Gaeb82 / Text

Süs­te­eminõuded

 • Inter­ne­tiüh­endus
 • Inter­ne­tile­hitseja (alates Internet Explorer 6.0)

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on han­ke­hal­duri kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

ausschreibungstexte(at)g-u.de