KeyManager

Tarkvara mehaa­ni­liste ja mehhat­roo­ni­liste lukusüs­te­emide hal­dami­seks, doku­men­tee­rimi­seks ja pro­grammee­rimi­seks

KeyMa­na­geri näol on turule tulnud ainulaadne tarkvara, mis haldab ja doku­men­teerib tervik­likke lukusüs­teeme koos nende mehaa­ni­liste, mehhat­roo­ni­liste ja elekt­roo­ni­liste too­de­tega ning pro­grammeerib mehhat­roo­nilisi ja elekt­roo­nilisi süda­mikke ja lugejaid.

Kaotab vajaduse kõigi süda­mike ja transpon­de­rite see­rian­um­brite aeganõudva ühe­kaupa sis­e­stamise järele, sest selle töö teeb BKS-süs­te­emifail automaatselt ise.

KeyManager on kasutatav võrgus ning saadaval paljudes keeltes.

Eelised

 • Kaitse lubamatu juurdepääsu eest tänu paroolikai­t­sega valvefunkt­sioo­nile
 • Individuaalselt kasutatav – ka mitmes süs­te­emis kor­raga
 • Tervete lukus­tusskeemide redigee­rimine, hal­damine ja printimine
 • Välja­s­tatud võt­mete haldus isikute kaupa koos väljastus- ja tagastuskuupäevaga
 • Võt­mete üleandmise ja vastuvõtmise aktide välja­printimine
 • Süda­miku pai­gal­damise ja eemal­damise aktide välja­printimine
 • Kõr­gema tasandi võt­mete juurdepääsuõiguste kuvamine ja printimine koos kõigi selle juurde kuuluvate üksikute lukkudega
 • Kõigi mehaa­ni­liste ja elekt­roo­ni­liste juurdepääsuõiguste kuvamine ja printimine ühel kasutajaliidesel
 • Täielik transpon­de­rihaldus koos inte­gree­ritud süs­te­emida kvii­tungite printimi­seks
 • SE kompo­nen­tide kiire ja lihtne pro­grammee­rimine lukkude planee­rimismaa­triksi abil
 • Võt­mete ja süda­mike tellimine ning tar­nete ülevõtmine hal­du­sesse
 • Individuaalne kasutaja­haldus
 • Süs­te­emiü­lene per­so­na­libaas
 • Mugav süs­te­emiü­lene otsingufunkt­sioon
 • Tähtpäevakalendri funkt­sioon pii­ratud ajaks välja­s­tatud võt­me­tele
 • Kasutaja poolt kujun­datud kvii­tungite inte­gree­rimine
 • Kvii­tungite saatmine e-posti teel

Süs­te­eminõuded

 • Ope­rat­sioo­nisüs­teem: Win­dows 7  / Win­dows 8 või 8.1 / Win­dows 10
  (vas­ta­valt 32- või 64-bitine)
 • Ope­ra­tiivmälu: vähe­malt 2 GB RAM ope­ra­tiivmälu
 • Ekraani lahutusvõime: soovi­tatav 1280 x 1024
 • Vajalik kõva­ketta­ruum:
 • vähe­malt 500 MB serve­risse või üksik­töökohale installimi­seks
 • vähe­malt 100 MB kõva­ketta­ruumi kli­entarvu­tisse installimi­seks

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

BKS KeyMa­na­geri värskendus 4.x (SE)
(ver­sioon: 4.4.0007)

Installimise eeldus:
pai­gal­datud BKS KeyManager, alates ver­sioo­nist 3.5

Seisuga: juuni 2017

Download 182 MB

Kon­takt:
Kui teil on KeyMa­na­geri kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

elektronik.support(at)bks.de