Tarvi­kuand­mete teenus

Tarvi­kuand­mete koo­st­amine

Kontsern pakub lähtuvalt kli­endi vajadus­test individuaalsed tarvi­kuand­meid pro­jektipõhiste akna­programmide kohta. Tarvi­kuandmed generee­ri­takse vas­ta­valt tellimiska­taloogidele või individuaal­se­tele soovidele. Selle tulemu­sena saab klient pro­jek­tiga seotud tarvi­kuandmed koos müügi- ja tehni­liste and­me­tega akna­e­hitus­programmide ning akna- ja uksevaldkonna tarkvara jaoks.

Võimalikud esi­ta­tavad andmed: müügi­andmed

 • Tooted ja tarvi­kuandmed
 • Too­ten­umberid
 • Too­tenimetus
 • Toote­rühmad/alla­hindlusrühmad
 • Bruto­hinnad

Võimalikud esi­ta­tavad andmed: tehnilised andmed (CNC-andmed)

 • Detailide pikkused
 • Lüh­endusmõõdud
 • Sulgemi­s­tappide asukohad
 • Kruviavade asukohad
 • Järgmiste osade asukohad
 • Kompo­nen­tide joo­nised ja tervik­likud pai­gal­dusjoo­nised pdf- või dxf-vor­mingus CAD-pro­grammidele

Sulused

 • Sulusepõhised kompo­nendid kõigile toote­rühma­dele koos vale­mitega detailide mõõdupõhiste arvude väljaselgit­ami­seks
 • Lisava­rustuse tarkva­rapõhine pakkumine tarnitud suluste piires
 • Kompo­nen­tide pai­gal­dusjärje­korra väljaselgit­amine ja koo­st­amine, samuti nende pai­gutus üleandmi­seks töötluskes­kus­tesse koos vas­ta­vate töötlusand­me­tega

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Kon­takt:
Kui teil on tarvi­kuand­mete tee­nuse kohta küsimusi, pöörduge meie poole:

beschlagdatenservice(at)g-u.de